Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu
6. decembra 2022
Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel
4. januára 2023
Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu
6. decembra 2022
Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel
4. januára 2023

Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný

20. decembra 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej, alebo určenej ceny tepla. Podľa tohto nariadenia  sa limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt /výrobcov a dodávateľov tepla/ od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 zvýšenej o 15 %. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.

Regulovaný subjekt pri uplatnení ceny tepla zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla schválenej úradom pre rok 2023 zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie limitu nárastu ceny podľa schváleného nariadenia vlády.

Cena tepla, dodaného regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023, nemôže presiahnuť 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

Už po niekoľkých dňoch je opäť všetko inak. S účinnosťou od 31.12.2022 vláda toto nariadenie zmenila tak, že limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt od 1. januára 2023 sa ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

Pridaj komentár