Združenie Bytového hospodárstva na Slovensku vzniklo 21. marca 1990 keď rozhodnutím č. NVVS/ 2-579/1990 vydanom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach schválilo Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky stanovy “Združenia bytového hospodárstva na Slovensku”.

Návrh na registráciu Združenia predložil prípravný výbor v zložení:
Ing. Juraj Križan – Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik služieb Bratislava
Ing. Mária Riedlová – Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik Bratislava
Ing. Jarolím Citorík – Bytový podnik Levice
Dpt. Ján Čierny – Bytový podnik Malacky
Ing. Ján Jarema – Bytový podnik Martin
Ing. Vojtech Marhefka – Bytový podnik Poprad
Vasil Hnidiak – Bytový podnik Košice
Ing. Zenóbia Revajová – Bytový podnik Banská Bystrica

Na základe zmeny zákona bolo Združenie bytového hospodárstva preregistrované podľa § 20 Občianskeho zákonníka pod číslom 19/93 OVVS na Okresnom úrade Bratislava I. a pod číslom OVVS 102/1996 Ta na Krajskom úrade v Bratislave.

Zakladajúcimi organizáciami boli štátne podniky bytového hospodárstva bývalých národných výborov. So vznikom samosprávy miest a obcí prešla zriaďovateľská funkcia na obce a mestá a bytové podniky boli transformované na mestské podniky. S privatizáciou v hospodárstve začali aj mestá a obce privatizovať správu bytov a na základe zákona č. 182/1993 Z.z. aj byty.
Tento vývoj spôsobil, že súčasná štruktúra členov Združenia bytového hospodárstva pozostáva z príspevkových organizácií zriadených mestami a obcami, obchodných spoločností (zväčša spol. s ručením obmedzeným) zriadených obcami a mestami, obchodných spoločnosti zriadených fyzickými a právnickými osobami s účasťou miest a obcí a obchodnými spoločnosťami bez účasti miest a obcí. Vzhľadom k vykonanej privatizácii bytov spravujú podniky bytový fond miest a obcí, byty vo vlastníctve občanov a byty vo vlastníctve iných podnikateľských subjektov.

Prvým prezidentom Združenia bytového hospodárstva v rokoch 1990 – 1993 bol Ing. Jarolím Citorík z Bytového podniku Levice. Funkciu I. podpredsedu vykonával František Janík z Bratislavy, podpredsedom bol Ing. Ján Jarema z Martina.
V rokoch 1993-1995 vykonával funkciu prezidenta Ing. František JANÍK z Bratislavy. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Dpt. Ján Čierny z Malaciek, viceprezidentom bol JUDr. Ján Badinský z Banskej Bystrice
V rokoch 1995-1996 vykonával funkciu prezidenta Juraj Minár z Prešova. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Dpt. Ján Čierny z Malaciek, viceprezidentom bol JUDr. Ján Badinský z Banskej Bystrice
V rokoch 1996-1999 vykonával funkciu prezidenta JUDr. Ján Badinský z Banskej Bystrice. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Ing. Štefan Tóth z Nových Zámkov, II. viceprezidentom bol Marián Lopata z Humenného.
Od roku 1999 (na základe poverenia) a od roku 2000 po zvolení zhromaždením členov ZBHS vykonáva funkciu prezidenta ZBHS Ing. Štefan Tóth z Nových Zámkov.
Od apríla 2015 vedie ZBHS Ing. Pavol Bielik z Nitry.