Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel

Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný
28. decembra 2022
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
7. marca 2023
Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný
28. decembra 2022
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
7. marca 2023

Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel

Nové pravidlá pre rozpočítavanie vyplývajú z vyhlášky MH SR,  ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2023.

Vyhláška podrobne vymedzuje ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla, ako aj spôsob  rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla.

Novinkou v porovnaní s doteraz platnými predpismi, je osobitná úprava pravidiel pre rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu.

Aké zmeny prináša nová vyhláška v pravidlách pre rozpočítanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových meračov? Vyhláška určuje podiel základnej zložky vo výške 60%, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov naďalej môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, avšak po novom základná zložka nemôže byť nižšia ako 30%.  Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania. V prípade bytov a NP s individuálnym vykurovaním, ktoré sú v nadstavbách a vstavbách do podkrovia,  sa základná zložka prepočíta koeficientom 0,2.  Novinkou je tzv. kontrolný mechanizmus pre maximálny rozdiel nákladov na vykurovanie na meter štvorcový v rámci bytového domu. V prípade, že sa v rámci bytového domu prekročí ustanovený maximálny podiel nákladov, upraví sa základná zložka tak, aby náklady na jeden meter štvorcový neprevyšovali podiel nákladov medzi najnižším a najvyšším nákladom v rámci bytového domu o viac ako 2,5 násobok. Odstránia sa tak vysoké rozdiely v nákladoch na vykurovanie jednotlivých bytov a NP v bytovom dome, na druhej strane ale očakávame, že takto definovaný kontrolný mechanizmus spôsobí nepredvídateľnosť výsledkov rozpočítania.

Pri rozpočítaní nákladov na teplú vodu sa náklady za spotrebované teplo na prípravu teplej vody pre bytový dom rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je zabezpečená technická pripravenosť na odber teplej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa. Základná zložka sa nerozpočíta medzi konečných spotrebiteľov, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak by sa teda vlastník bytu alebo NP svojvoľne odpojil od spoločných rozvodov teplej vody, bude mu účtovaná základná zložka v plnej výške.  Náklady spotrebnej zložky sa rozpočítavajú podľa určených meradiel u konečných spotrebiteľov.

Pridaj komentár