ČASŤ I.

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

 

Článok  1

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ďalej len ZBHS) je dobrovoľné a nezávislé združenie pre ochranu záujmov a dosiahnutie istých cieľov v prospech v ňom organizovaných, so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Článok  2

1)    Názov združenia je  : Združenie bytového hospodárstva na Slovensku.

2)    Oficiálna skratka názvu združenia je ZBHS. Táto skratka sa do cudzích jazykov neprekladá. Jeho pôsobnosť na celom území Slovenska.

3)    Sídlom združenia je : Rudlovská 53, Banská Bystrica

 

 

ČASŤ II.

POSTAVENIE   A ÚČEL  ZDRUŽENIA

 

Článok 3

Postavenie združenia

1)    Združenie je právnickou osobou založenou v súlade s 20 f až 20 j Občianskeho
zákonníka.

2)    Združenie je dobrovoľným záujmovým subjektom zastupujúcim právnické osoby zaoberajúce sa problematikou bytového a energetického hospodárstva, v konaní navonok.

3)    Združenie zastupuje svojich členov zaoberajúcich sa problematikou bytového a energetického hospodárstva v  konaní s  príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, odborov ako aj iných združení, ktoré svojou činnosťou môžu ovplyvňovať záujmy a ciele ZBHS.

 

Článok 4

Doba trvania združenia

1)    Združenie vzniká na dobu neurčitú.

 

Článok 5

Účel a predmet činnosti

1)    Účelom združenia je združovať a koordinovať činnosť členov združenia, obhajovať ich záujmy pri rešpektovaní ich samotného právneho postavenia s cieľom napomáhať im v čo najkvalitnejšom a najefektívnejšom zabezpečovaní ich činností, ktoré sú predmetom podnikania členov združenia.

 

Medzi základné úlohy ZBHS patrí:

 1. a)Zabezpečovať členom poradenské a sprostredkovateľské služby. Zabezpečovať informácie o existencii právnych noriem, dotýkajúcich sa spravovania bytov a bytových domov, ich správny výklad a z toho plynúci podiel zodpovednosti za spoločné časti, spoločné zariadenia domu a príslušenstvo.
 2. b)Poskytovať členom informácie o všetkých formách správy bytového fondu za účelom optimálnych technických a finančných riešení.
 3. c)Presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov v otázkach bytovej politiky, výroby, distribúcií a dodávky tepla so zainteresovanými subjektmi na celom Slovensku.
 4. d)Zastupovať oprávnené záujmy členov na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov a ostatných subjektov hospodárskeho a sociálneho života.
 5. e)Aktívne sa zúčastňovať na tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov, upravujúcich výkon správy bytových domov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcií a dodávke tepla.
 6. f)Iniciovať potrebu zmien právnych predpisov, týkajúcich sa spravovania bytových domov a nebytových priestorov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcií a dodávke tepla na príslušných ústredných orgánoch a ministerstvách.
 7. g)Zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a školenia pre členské organizácie z oblasti výkonu správy, výroby, distribúcie a dodávky tepla.
 8. h)Zabezpečovať spoluprácu s ostatnými subjektmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spôsob práce členských organizácií a v tomto smere uzatvárať s nimi dohody, založené na  princípoch vzájomne výhodnej spolupráce.
 9. i)Zabezpečovať spracovanie tematicky zameraných materiálov a publikácie z oblasti pôsobnosti a činnosti členských organizácií a tieto predávať za finančnú úhradu (rozdielnu pre členov a nečlenov).

 

 

ČASŤ III.

ČLENSTVO  V ZDRUŽENÍ

 

Článok 6

Vznik členstva

1)    O vzniku členstva v združení rozhoduje Správna rada na základe písomnej prihlášky.

2)    Vstupujúci člen musí písomne prehlásiť, že súhlasí so zakladateľskou zmluvou a týmito stanovami.

3)    Člena združenia v združení zastupuje jeho štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba.

4)    Každý člen združenia je povinný uhradiť ročný členský príspevok prípadne alikvotnú čiastku od termínu prijatia za člena vo výške každoročne schválenej čiastky Valným zhromaždením do 30 dní od svojho vstupu do združenia a v nasledujúcich rokoch do 30 dní odo dňa určenia výšky príspevku valným zhromaždením združenia a doručení faktúry na jeho úhradu.

5)    Členom združenia ZBHS sa mimoriadne môže stať spoločnosť, v ktorej  je člen združenia ZBHS jediným spoločníkom.  Vznik členstva po zvážení významu a prínosu pre ZBHS schváli Správna rada ZBHS. Tieto členské organizácie na základe rozhodnutia Správnej rady môžu byť oslobodené od platenia členského príspevku.

 

Článok 7

Zánik členstva

1)    K zániku členstva dochádza :

 1. a)dňom zániku právnickej osoby –  člena združenia,
 2. b)výpoveďou zo strany člena združenia doručenou správnej rade najneskôr do 30.9. príslušného roka s tým, že členstvo sa končí 31.12. toho istého roka,
 3. c)vylúčením člena za hrubé porušenie ustanovení zakladateľskej zmluvy a stanov združenia v zmysle článku 8 ods. 2 písm. b). Návrh na vylúčenie člena podáva Správnej rade Kontrolná a revízna komisia.

 

Článok 8

Práva a povinnosti členov

1)    Práva členov združenia:

 1. a)využívať všetky výhody a služby, ktoré ZBHS poskytuje svojim  členom, spolurozhodovať o cieľoch a programe ZBHS a zapojiť  sa do jeho činnosti a navrhovať kandidátov do orgánov ZBHS,  obracať sa s návrhmi, sťažnosťami a žiadosťami na tieto orgány,
 2. b)zúčastňovať sa prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu na činnosti združenia a hlasovať o jednotlivých rozhodnutiach v súlade s týmito stanovami,
 3. c)voliť a byť volený prostredníctvom svojho zástupcu, alebo ním poverenou osobou, do orgánov združenia,
 4. d)ak si člen neplní povinnosti, v zmysle článku 6 ods. 4), nemôže sa zúčastňovať rokovaní ZBHS, jeho zástupca  nemôže byť volený do orgánov  ZBHS  a nemá právo voliť,
 5. e)predkladať námety a žiadosti na riešenie otázok týkajúcich sa predmetu činnosti združenia,
 6. f)byť riadne informovaný o činnosti združenia, o účtovnej závierke a o výročnej správe združenia,
 7. g)menovať zástupcov do stálych odborných komisií.

2)    Člen združenia je povinný:

 1. a)dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov združenia,
 2. b)platiť včas členské príspevky vo výške stanovenej valným zhromaždením, pri vylúčení sa členské nevracia,
 3. c)hradiť náklady spojené s vysielaním svojich zástupcov na valné zhromaždenie,
 4. d)pôsobiť na dobré meno a prosperitu združenia,
 5. e)zdržať sa konania poškodzujúceho, prípadne znevažujúceho meno, účel a záujmy združenia.

 

 

ČASŤ  IV.

ORGÁNY  ZDRUŽENIA

 

Článok 9

Orgány združenia

3)    Orgánmi združenia sú :

 1. a)Valné zhromaždenie,
 2. b)Prezident ZBHS,
 3. c)Správna rada,
 4. d)Kontrolná a revízna komisia.

 

Článok 10

Valné zhromaždenie

1)    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.

2)    Valné zhromaždenie zvoláva prezident združenia na základe rozhodnutia Správnej rady a to spravidla 2x ročne. Mimoriadne tak urobí aj na základe písomnej žiadosti podpísanej aspoň jednou pätinou všetkých členov združenia, alebo na základe žiadosti kontrolnej a revíznej komisie. Pozvánka musí byť členom zaslaná najmenej 10 dní pred dňom konania a musí obsahovať návrh programu rokovania Valného zhromaždenia a materiály, ktoré majú byť na Valnom zhromaždení prejednávané.

3)    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Uznesenie Valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy v konkrétnych prípadoch neustanovujú inak. Každý člen združenia má jeden hlas. Pokiaľ nie je schválené inak, hlasuje sa verejne.

4)    Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí :

 1. a)schvaľovať koncepciu činnosti združenia a plán práce na každý rok, prerokúvať a schvaľovať správu Správnej rady a odborných komisií,
 2. b)na návrh Správnej rady voliť a odvolávať prezidenta, dvoch viceprezidentov a ostatných členov Správnej rady,
 3. c)voliť a odvolávať členov Kontrolnej a revíznej komisie,
 4. d)schvaľovať rokovací a volebný poriadok Valného zhromaždenia,
 5. e)schvaľovať rozpočet a ročnú závierku združenia a výročnú správu združenia,
 6. f)schvaľovať a meniť stanovy,
 7. g)určovať a schvaľovať výšku členského príspevku,
 8. h)rozhodnúť o zániku združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou združenia.

5)    Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o iných veciach, ktoré sú v právomoci iných orgánov združenia.

6)    O konaní valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje prezident a dvaja overovatelia zvolení Valným zhromaždením.

 

Článok 11

Prezident   ZBHS

1)    Prezident je štatutárnym orgánom združenia.

2)    Volí a odvoláva ho na návrh Správnej rady Valné zhromaždenie spomedzi svojich členov. Pri voľbe neprítomného člena združenia sa vyžaduje jeho predchádzajúci písomný súhlas. To isté platí o voľbe viceprezidentov. Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je štvorročné.

3)    Koná v mene ZBHS navonok vo všetkých veciach, v rozsahu stanovených kompetencií. Z právnych úkonov prezidenta je zaviazané ZBHS.

4)    Prezident vykonáva všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a realizuje hospodárenie združenia nepresahujúce jednorázovo 2 000,00 € mimo schváleného rozpočtu.

5)    Do výhradnej právomoci prezidenta patri rozdeľovanie a priznávanie odmien pre členov Správnej rady a Kontrolnej a revíznej komisie v zmysle schválenej vnútornej smernice Správnej rady pre priznávanie odmien v rozsahu schválenom Valným zhromaždením v rozpočte ZBHS na príslušný rok,

6)    Prezident samostatne koná v tých veciach ZBHS, ktoré nie sú vyhradené Valnému zhromaždeniu, Správnej  rade alebo v rozhodnutiach, v  ktorých ho tieto orgány poverili a vo veciach, ktoré sú mu zverené Stanovami. O svojich rozhodnutiach následne podáva správu Valnému zhromaždeniu, ktorému za  svoju činnosť zodpovedá.

7)    Rozsah oprávnení prezidenta môže byť rozhodnutím Valného zhromaždenia obmedzený alebo rozšírený.

8)    Prezident ZBHS môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť je povinný písomne oznámiť Správnej rade. Správna rada poverí do voľby  nového prezidenta zastupovaním v plnom rozsahu I. viceprezidenta.

9)    Ak prezident porušuje zákony, stanovy a ďalšie vnútorné predpisy ZBHS, môže Správna rada pozastaviť výkon jeho funkcie. Správna rada je povinná do 30 dní od pozastavenia výkonu funkcie prezidenta zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré  rozhodne o odvolaní alebo neodvolaní prezidenta a voľbe nového.

10) V prípade, že Valné zhromaždenie prezidenta neodvolá, znovu potvrdí právomoci prezidenta a zruší rozhodnutie Správnej rady o pozastavení výkonu jeho funkcie. Počas pozastavenia výkonu funkcie bude činnosť prezidenta dočasne vykonávať  I. viceprezident.

11) Ak Správna rada nezvolá Valné zhromaždenie, ktorému má predložiť návrh na jeho odvolanie, v lehote uvedenej v tomto bode, končí sa pozastavenie výkonu funkcie  prezidenta posledným dňom tejto lehoty.

12) Prezidenta počas jeho neprítomnosti alebo pozastavenia výkonu funkcie zastupuje v plnom rozsahu I. viceprezident a v jeho neprítomnosti II. viceprezident.

13) Ak prezident prekročením svojich oprávnení spôsobí ZBHS škodu, je povinný ju  nahradiť v zmysle  ustanovení Občianskeho zákonníka .

 

Článok 12

Správna rada

1)    Správna rada je najvyšší výkonný a riadiaci orgán ZBHS v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Správna rada má 11 členov, z toho:

–          5 členov za Západoslovenský región, ktorý tvoria členské organizácie z   Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja,

–          3 členov za Stredoslovenský región, ktorý tvoria členské organizácie z  Banskobystrického a Žilinského kraja,

–          3 členov za Východoslovenský región, ktorý tvoria členské organizácie z Prešovského a Košického kraja.

Členov správnej rady za príslušný región navrhujú členské organizácie so sídlom v krajoch tohto regiónu a potvrdzuje valné zhromaždenie.

2)    Správna rada má 11 členov vrátane prezidenta a dvoch viceprezidentov. Správna rada je volená Valným zhromaždením na štvorročné funkčné obdobie.

3)    Zasadnutia Správnej rady zvoláva prezident minimálne 1x za dva mesiace.

4)    Ak o zvolanie zasadnutia Správnej rady požiada písomne 1/3 členov Správnej rady  t.j. 4 členovia, prezident ZBHS oznámi termín, miesto a program mimoriadneho zasadnutia Správnej rady a to najmenej 7 dní pred jeho konaním.

5)    Správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a súčasne keď je na zasadnutí prítomný prezident alebo jeden viceprezident, ktorý vedie jej zasadnutie pričom tento pri rovnosti hlasov má hlas rozhodujúci.

6)    Do jej pôsobnosti patrí:

 1. a)realizácia činnosti združenia na základe plánu práce združenia,
 2. b)schvaľovať a  hodnotiť hospodárenie s finančnými prostriedkami, ktorých použitie bolo schválených v rozpočte na príslušný kalendárny rok,
 3. c)hospodárenie a nakladanie s majetkom združenia presahujúce 2 000,00 €.
 4. d)určovať  úlohy na ďalšie obdobie a sledovať  a hodnotiť ich plnenie,
 5. e)delegovať právomoci na prezidenta a navrhovať v zmysle čl. 11 ods. 8 pozastavenie výkonu funkcie prezidenta navrhovať valnému zhromaždeniu voľbu a odvolanie viceprezidentov z radov členov  Správnej rady,
 6. f)stanoviť výšku odmien zástupcom delegovaným do orgánov združenia,
 7. g)zriaďovať odborné komisie, vymedziť ich právomoc a menovať predsedov komisií,
 8. h)predkladať Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a ročnú závierku a výročnú správu ako i ďalšie zásadné materiály týkajúce sa činnosti združenia,
 9. i)Správna rada prijíma, ale má právo aj vylučovať členov ZBHS.,
 10. j)pozastaviť výkon funkcie prezidenta v zmysle článku 12 ods. 8,
 11. k)schvaľovať organizačnú štruktúru, počet a zloženie pracovníkov ZBHS  platených  z prostriedkov ZBHS a vznik nových krajských kancelárií,
 12. l)navrhovať zmenu Stanov ZBHS,
 13. m)navrhovať zmenu  registračného poplatku a členského príspevku,
 14. n)rozhodovať o využívaní finančných prostriedkov a majetkových otázkach.
 15. o)predkladať Valnému zhromaždeniu ZBHS správu o činnosti ZBHS, správu o hospodárení a návrh plánu  činnosti,
 16. p)zriaďovať odborné komisie,
 17. q)informovať o zásadných otázkach členskú základňu cez informačné listy  alebo inou formou,
 18. r)schvaľovať vnútorné predpisy pre činnosť ZBHS,  organizačný poriadok, volebný poriadok, rokovací poriadok, smernicu o hospodárení a  pod.,
 19. s)navrhovať Valnému zhromaždeniu ZBHS na zvolenie členov Kontrolnej a revíznej komisie za jednotlivé regióny.

 

Článok 13

Kontrolná a revízna komisia

1)    Kontrolná a revízna komisia má 3 členov volených Valným zhromaždením na štvorročné funkčné obdobie. Schádza sa na návrh svojho predsedu aspoň jedenkrát ročne. Prvé zasadnutie zvolá Valným zhromaždením poverený člen volebnej komisie.

2)    Komisia si na svojom prvom zasadnutí volí svojho predsedu a podpredsedu, ktorý ho v neprítomnosti zastupuje. Členstvo v tejto komisii je nezlučiteľné s členstvom v inom orgáne združenia. Členovia Kontrolnej a revíznej komisie sa pravidelne prizývajú na rokovanie Správnej rady ZBHS.

3)    V prípade uvoľnenia miesta v Kontrolnej a revíznej komisii, namiesto odstupujúceho člena z príslušného regiónu, tento navrhne jeho nástupcu a na najbližšom Valnom zhromaždení ZBHS sa uskutočnia voľby nového člena KRK.

4)    Člen Kontrolnej a revíznej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť. Odstúpenie z funkcie doručí člen KRK Správnej rade. Odvolať člena KRK má právo len Valné zhromaždenie.

5)    Do pôsobnosti Kontrolnej a revíznej komisie patrí:

 1. a)kontrola dodržiavania stanov a uznesení orgánov združenia,
 2. b)vykonávanie kontroly hospodárenia a účelného využitia finančných prostriedkov  v zmysle schváleného rozpočtu a majetku združenia,
 3. c)navrhovať Správnej rade a Valnému zhromaždeniu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 4. d)vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a správam o výsledku účtovnej závierky a k výročnej správe o činnosti združenia,
 5. e)predkladať Valnému zhromaždeniu a Správnej rade raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol,
 6. f)navrhovať Správnej rade na základe zistených skutočností vylúčenie člena zo združenia.

 

Článok 14

Odborné komisie

1)    Odborné komisie sú odborným, poradným, metodickým a iniciatívnym orgánom správnej rady.

2)    O počte, druhu trvaní a obsadení odborných komisií rozhoduje Správna rada.

3)    Odborné komisie plnia najmä tieto úlohy:

 1. a)zaujímajú stanoviská k predloženým návrhom právnych predpisov,
 2. b)pripravujú v rámci pripomienkového konania stanoviska ku navrhovaným zmenám jestvujúcich alebo pripravovaných právnych noriem z oblasti výkonu správy bytového a energetického hospodárstva,
 3. c)zúčastňujú sa prerokúvania odborných tém s predstaviteľmi štátnej správy, odborných komisií zriadených ministerstvami na riešenie jestvujúcich problémov, ale aj koncepcií a prognóz v okruhu svojej odbornej pôsobnosti,
 4. d)realizujú v rámci vecnej pôsobnosti plnenia úloh uložených Správnou radou alebo Valným zhromaždením.

4)    Riadením činnosti, zvolávaním jej zasadnutí Správna rada stanovuje svojho člena, ktorý následne informuje Správnu radu o jej činnosti.

 

 

Časť   V.

HOSPODÁRENIE  ZDRUŽENIA

 

Článok 15

Majetok združenia a hospodárenie s ním

1)    Združenie ako samostatná právnická osoba hospodári so svojim majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z dotácií a darov.

2)    Združenie je oprávnené na plnenie úloh v súlade s účelom a predmetom činnosti združenia zakladať podnikateľské subjekty v súlade s platnými právnymi predpismi.

3)    Majetok združenia je jeho vlastníctvom ako celku a slúži na všestranné zabezpečovanie činnosti na všetkých úrovniach. V súlade s Listinou základných práv a slobôd je nedotknuteľný a o jeho prevode alebo zániku môže rozhodnúť len Valné zhromaždenie ZBHS.

4)    Hospodárenie združenia sa vykonáva podľa všeobecne záväzných právnych noriem, rozhodnutí združenia a valným zhromaždením schváleným rozpočtom.

5)    Priame náklady spojené s činnosťou prezidenta, viceprezidentov, členov Správnej rady, členov Kontrolnej a revíznej komisie a členov odborných komisií sú uhrádzané z rozpočtu združenia.

 

Článok 16

Sídlo a kancelária združenia

1)    V sídle združenia sa zriaďuje kancelária združenia, ktorá zabezpečuje organizačné, administratívne a hospodárske úlohy súvisiace s činnosťou združenia.

2)    Miesto sídla kancelárie z praktického a ekonomického hľadiska určuje a schvaľuje Správna rada ZBHS.

 

 

 

 

 

 

ČASŤ  VI.

ZÁNIK  ZDRUŽENIA

 

Článok 17

Zánik a likvidácia ZBHS

1)    ZBHS môže zaniknúť len zrušením.

2)    Združenie sa zrušuje na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia členov združenia.

3)    Pred zánikom ZBHS sa podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia vykonáva jeho likvidácia a to predajom všetkého majetku. Likvidátora zvolí Valné zhromaždenie. Výnos z predaja sa rozdelí medzi členov podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Združenie zaniká dňom výmazu z registra.

4)    Likvidačný zostatok bude rozdelený medzi členov združenia podľa výšky splatených členských príspevkov v roku likvidácie.

5)    Združenie zaniká výmazom na príslušnom Obvodnom úrade.

 

 

ČASŤ  VII.

SPOLOČNÉ  A ZAVEREČNÉ   USTANOVENIA

 

Článok 18

Zmena stanov a jej registrácia

1)    Stanovy sa menia schválením na Valnom zhromaždení väčšinou prítomných členov združenia.

2)    Stanovy je potrebné v zmysle zákona predložiť na registráciu na Obvodný úrad Nitra, po ktorej budú Stanovy platiť.

3)    V sporných prípadoch výkladu jednotlivých ustanovení týchto Stanov rozhoduje Správna rada uznesením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

4)    Týmito Stanovami sa rušia Stanovy združenia zo dňa 27.03.2006.

5)    Tieto Stanovy boli schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa  1.12.2011 vo Vyhniach, č.103.

 

 

 

Vo Vyhniach 1.12.2011

 

 

Overovatelia Prezident združenia
Ing. František Janík Ing. Štefan Tóth
Dušan Boško