Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Jesenná odborná konferencia ZBHS
29. novembra 2022
Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný
28. decembra 2022

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Academia Istropolitana Nova plánuje otvoriť od 1. februára 2023 ďalšie kolo vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Absolvovaním programu získate odbornú spôsobilosť, ktorá je jednou z podmienok na zápis do Zoznamu správcov bytových domov v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR (v zmysle zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov). Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – absolventom a absolventkám je udelené Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu s celoštátnou platnosťou.

Akreditovaný program ponúka prednášky renomovaných lektorov a lektoriek z radov relevantných ministerstiev, združení správcov, finančných inštitúcií a odborných profesijných organizácií, ponúka vedomosti z akademického prostredia a súčasne aj skúsenosti z praxe. Program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už v r. 2012 a prebieha kontinuálne od r. 2013 až dodnes. Za toto obdobie sa v ňom vyškolili stovky správcov z celého Slovenska.

Celkový rozsah programu je 90 vyučovacích hodín. Školenie prebieha zvyčajne prezenčne, formou štyroch 3-dňových sústredení, v priestoroch AINovy vo Svätom Jure (pri Bratislave). Alternatívne prebieha vyučovanie aj dištančnou (on-line) formou. V priebehu školenia účastníci a účastníčky vypracovávajú testy a na záver odovzdajú individuálnu písomnú prácu – plán údržby, obnovy a modernizácie vybraného bytového domu.

Účastníkom z členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku poskytne združenie finančný príspevok na úhradu časti nákladov na uvedený kurz.

Pridaj komentár