Ciele a poslanie združenia

Po roku 1989 došlo k systémovej zmene riadenia v oblasti bytového hospodárstva a direktívne riadenie nahradil systém upravený všeobecným občianskym a obchodným právom. Bytové podniky stratili svojho rezortného gestora (Ministerstvo vnútra SR) a vzniklo u nich poznanie, že voči ústredným orgánom štátnej správy a Národnej rade Slovenskej republiky je potrebné uplatňovať svoje odborné poznatky pri príprave a realizácii právnych a ekonomických vzťahov v oblasti bývania.

V súlade so stanovami združenie obhajuje záujmy členov pri rešpektovaní ich samotného právneho postavenia. K tomu združenie poskytuje informácie a služby pre svojich členov v oblasti bytového a energetického hospodárstva, napomáha rozvíjaniu podnikateľských činností členov, sprostredkováva a zabezpečuje výklad právnych predpisov, zúčastňuje sa na tvorbe nových právnych predpisov a priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií podáva návrhy a stanoviská vecne príslušným štátnym orgánom. Združenie organizuje pre svojich členov školiace aktivity, zahraničné pracovné cesty a kontakt s ústrednými orgánmi štátnej správy SR.
Jednou z najdôležitejších posledných aktivít združenia je aktívna účasť pri príprave návrhu zákona o správcoch bytových domov.
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku ako jediné má dlhoročné skúsenosti so správou nájomných bytov a bytových  domov určených na bývanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Nepochybne teda bude zohrávať významnú úlohu v nastávajúcom procese prípravy legislatívnych noriem pre nevyhnutný opätovný rozvoj nájomného bývania na Slovensku.

K 1. januáru 2017 má  ZBHS 79 členských organizácií, ktoré spravujú viac než 150 tis. bytov a nebytových priestorov.