Riešenie problematiky vnútroblokových kanalizačných prípojok je v nedohľadne

Schválené nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je výsmechom zodpovedným občanom
20. októbra 2021

Riešenie problematiky vnútroblokových kanalizačných prípojok je v nedohľadne

Vodovodné a kanalizačné prípojky pred rokom 2002 zriaďovali predovšetkým štátne organizácie, /najmä ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v mestách a väčších obciach/, ktoré  ale tieto vodné stavby spravidla majetkovo nevysporiadali. Výsledkom nekonania dnes už zaniknutých štátnych organizácii, teda štátu je, že do dnešného dňa existuje veľké množstvo kanalizačných tzv. vnútroblokových prípojok, ktoré nemajú identifikovaného svojho vlastníka. Problém nastáva  pri vzniku havarijného stavu, keď je potrebné neodkladne investovať finančné prostriedky do opravy, resp. rekonštrukcie kanalizácie. Vlastníci pripojených nehnuteľností, obec, ani prevádzkovateľ v podstate nemôžu investovať do majetku, ktorý im nepatrí. „Čierny Peter“ v prípade havárie zostáva na tých najzraniteľnejších, t.j. vlastníkoch bytov a nebytových priestorov v napojených bytových domoch, ktorí ak nechcú mať nehnuteľnosť zaplavenú splaškami, sú nakoniec nútení zaplatiť nevyhnutné opravy.

     Táto situácia pretrváva už takmer 20 rokov, a podľa nášho názoru je najvyšší čas, aby štát urobil v tejto oblasti poriadok.  Zjavná ignorácia tohto problému zo strany štátu spôsobuje značné problémy najmä vlastníkom bytov v bytových domoch, ktorí sa v súvislosti s neusporiadanými vlastníckymi pomermi ocitli v pozícii rukojemníkov.  Ďalší problém vidíme v tom, že tieto vnútroblokové kanalizačné prípojky nie sú po technickej stránke vôbec monitorované, pravidelne udržiavané, v dôsledku čoho môže dochádzať k pretekaniu splaškov do podzemných vôd a tým k negatívnym vplyvom na životné prostredie.

     Na pretrvávajúci  problém upozorňuje Združenie bytového hospodárstva na Slovensku už niekoľko rokov, žiaľ, zatiaľ bezvýsledne. Keďže MŽP SR predložilo v lete 2021 do pripomienkového konania návrh novely zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach,  opakovane sme na problém upozornili a formou zásadnej pripomienky   sme navrhli  aby zákon určil, že majetkovo nevysporiadané vnútroblokové vodovodné a kanalizačné prípojky zriadené do roku 2002 sú v bezodplatnom užívaní vlastníka/prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií s tým, že po ich rekonštrukcii tieto prípojky prejdú do jeho majetku. Tento návrh vychádzal aj z toho, že vlastník/prevádzkovateľ verejných vodovodov a verejných kanalizácií prakticky už od ich zriadenia na týchto prípojkách podniká,  má z nich finančný úžitok, a teda ak doteraz nezabezpečil ich majetkové vysporiadanie,  mal by byť zákonom určený ako užívateľ  a budúci vlastník takýchto prípojok.   

     V rámci rozporového konania k nášmu návrhu  MŽP SR zaujalo nasledovné stanovisko: „Pripomienka neakceptovaná, predkladateľ návrhu zákona si uvedomuje závažnosť situácie s majetkom neznámeho vlastníka pri vnútroblokových prípojkách, avšak neexistuje evidencia takéhoto majetku, a teda pri aktuálnom stave poznania nie je možné predložiť v rámci návrhu zákona tak závažný zásah do vlastníctva vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií tak, ako to navrhuje predkladateľ pripomienky v zmysle prikázania takéhoto majetku do vlastníctva obcí alebo vodárenských spoločností, resp. bezodplatného užívania prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.“

     Opäť teda musíme konštatovať, že štát, ktorý v dôsledku nekonania štátnych organizácií v minulosti celý problém spôsobil, nemá záujem o nápravu nevyhovujúceho stavu a hľadanie riešenia v prospech svojich občanov.

Pridaj komentár