Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS 2024
2. apríla 2024
Športové hry ZBHS
28. mája 2024
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS 2024
2. apríla 2024
Športové hry ZBHS
28. mája 2024

35. výročie založenia ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku si v tomto roku pripomína už 35. výročie založenia.

ZBHS bolo založené v roku 1989, svoju činnosť začalo v roku 1990. Patrí teda medzi najdlhšie pôsobiace a v oblasti bývania aj najvýznamnejšie združenia na Slovensku.

Založenie združenia bolo reakciou na politicko-spoločenské zmeny na Slovensku v roku 1989. Prechod od systému centrálneho plánovania na trhové hospodárstvo bol sprevádzaný množstvom zmien aj v oblasti bytovej politiky. Nové podmienky si vyžadovali zabezpečenie jednotného a spoločného pôsobenia, zosúladenie postupov, vzájomnú výmenu skúseností a spoluprácu organizácií zameraných na výkon správy bytových domov a výrobu tepla.

Zakladatelia ZBHS definovali jeho základné poslanie ako poskytovanie služieb a systematickej pomoci svojim členským organizáciám v oblasti správy bytových domov a v oblasti výroby a dodávky tepla. Za ďalšiu dôležitú úlohu zakladatelia považovali napomáhanie rozvoju, ale predovšetkým skvalitňovaniu podnikateľských činností členských organizácií. Plnenie týchto úloh sa začalo realizovať prostredníctvom metodickej pomoci členským organizáciám, ich metodickým usmerňovaním v novej málo prehľadnej a veľmi rozsiahlej novovznikajúcej legislatíve predovšetkým jej výkladom a zabezpečovaním vzdelávania ich pracovníkov, ako aj získavaním poznatkov zo zahraničia prostredníctvom realizovania tematických zájazdov. Veľmi významnou úlohou ZBHS sa stala jeho účasť na pripomienkovaní, ale aj navrhovaní novelizácie platnej legislatívy, ktorá nezodpovedala požiadavkám doby, a predovšetkým praxe. Účasť ZBHS pri príprave a tvorbe nových právnych predpisov formou predkladania návrhov ale aj pripomienok k pripravovaným novelám zákonov, vyhlášok a smerníc predovšetkým z pohľadu potreby praxe bola a stále je nezastupiteľná.

Vychádzajúc zo svojho poslania Združenie bytového hospodárstva na Slovensku sa postupne stávalo združením, ktoré sa vo významnej miere podieľa na podpore rozvoja členských organizácií, a na  zlepšovaní a ďalšom skvalitňovaní  výkonu správy bytových domov.

ZBHS sa za 35 rokov svojej činnosti vyprofilovalo ako vysokoodborné združenie právnických osôb s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výkonu správy, výroby tepla a poskytovania služieb spojených s bývaním. Odborné zázemie našich členských organizácií, ich materiálno-technické vybavenie, aplikácia najnovších materiálov, postupov a technológií pri obnove a údržbe bytového fondu, ale predovšetkým zodpovedný prístup k vlastníkom bytov a nebytových priestorov, je zárukou kvalitného výkonu správy. Úlohou ZBHS do budúcna bude naďalej podporovať svojich členov, vytvárať podmienky pre ich neustále vzdelávanie a rozvoj, presadzovať potrebné legislatívne zmeny. Našim spoločným cieľom je, aby profesionálna správa bytových domov nebola zaznávanou a často neoprávnene kritizovanou činnosťou, ale naopak, aby získala na vážnosti a dosiahla v celej spoločnosti uznanie, ktoré jej právom patrí. Aby sme dosiahli tento cieľ, máme pred sebou ešte veľký kus práce.

V súčasnosti ZBHS združuje profesionálnych správcov bytových domov  pôsobiacich prakticky na celom území Slovenskej republiky – mestské správcovské podniky, súkromné správcovské spoločnosti, ale aj bytové družstvá. Aktuálne má Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 72 členských organizácií, ktoré vykonávajú správu viac ako 160 tisíc bytov.

Pridaj komentár