Schválené nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je výsmechom zodpovedným občanom

Odborný seminár k elektronickému hlasovaniu
7. septembra 2021
Riešenie problematiky vnútroblokových kanalizačných prípojok je v nedohľadne
29. novembra 2021

Schválené nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je výsmechom zodpovedným občanom

Vláda SR na dnešnom zasadnutí schválila okrem iného aj zmenu v nariadení vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.  Podľa schválenej úpravy sa od 1. januára budúceho roku zvyšuje tá časť príjmu dlžníkov, ktorá nemôže byť použitá na splácanie dlhu pri exekúcii zrážkami z príjmu z terajších 100% až na 140% životného minima.  Dlžníci teda budú mať zaručené, že v peňaženke im zostane viac peňazí. Podľa dôvodovej správy táto úprava je vnímaná vládou ako nástroj na podporu zamestnanosti a ochranu nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Už v procese medzirezortného pripomienkového konania predložilo Združenie bytového hospodárstva na Slovensku  3 zásadné pripomienky k návrhu. Cieľom našich pripomienok bolo zabezpečiť, aby nová právna úprava výrazne negatívnym spôsobom nezasiahla do práv významného počtu drobných veriteľov, konkrétne vlastníkov bytov v bytových domoch, a to znížením úspešnosti vymáhania pohľadávok vyplývajúcich z vlastníctva bytu zrážkami zo mzdy, a tiež predĺžením doby potrebnej na vymoženie celkovej sumy pohľadávky. Upozornili sme na to, že ak bude právna úprava schválená v navrhovanom znení, paradoxne dlžníci sa často dostanú do výhodnejšieho postavenia v porovnaní s veriteľmi, nakoľko nariadenie im zabezpečí vyššiu sumu príjmu nepostihnuteľného zrážkami v procese exekúcie, než sú príjmy mnohých veriteľov. Veritelia (zodpovední a riadne platiaci vlastníci bytov a nebytových priestorov) ale budú musieť naďalej v záujme zabezpečenia základných životných potrieb – dodávka vody, tepla, opravy a údržby spoločných častí a zariadení bytového domu, splátky úveru na obnovu bytového domu,  platiť aj náklady svojho suseda – dlžníka, a to až do ich vymoženia.   Vlastníci bytov sa nestali veriteľmi z vlastného rozhodnutia, ale z rozhodnutia štátu, pretože zo zákona sú povinní finančné prostriedky domu viesť na spoločnom bankovom účte.  

     Nakoľko ministerstvo spravodlivosti sa našimi pripomienkami vôbec nezaoberalo, obrátili sme sa listom na predsedu vlády a dvoch podpredsedov vlády SR  so žiadosťou o zváženie negatívneho dosahu navrhovanej zmeny na veľkú skupinu občanov SR – vlastníkov bytov a nebytových priestorov a o zabezpečenie úpravy nariadenia vlády tak, aby  neboli zvýhodňovaní neplatiči  pred zodpovednými občanmi, ktorí si svoje povinnosti riadne a včas plnia.  Musíme však konštatovať, že ani táto iniciatíva nepriniesla výsledok a ako bolo  prezentované na tlačovej besede, predložený materiál získal podporu všetkých ministrov. 

     Schválené znenie nariadenia vlády je podľa nášho názoru výsmechom zodpovedným občanom a signálom, že vláda uprednostňuje politické dohody pred skutočným riešením problémov.  

20.10.2021

Pridaj komentár