Budú môcť vlastníci počas pandémie hlasovať aj elektronicky?
25. marca 2021
Zatepľovanie panelákov pandémia nepribrzdila
25. marca 2021

Odpočty v bytoch sa robia na diaľku, či e-mailom

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 4; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality]

Hoci domové schôdze nie sú počas pandémie zakázané, správcovia sa im snažia vyhnúť. Komunikácia sa presunula najmä do online priestoru či cez telefón.

Každoročné odpočty vodomerov, vyúčtovania, drobné opravy v bytovom dome, ale aj potrebné väčšie investície musia správcovské spoločnosti zvládnuť aj v časoch pandémie. „V poslednom roku sa ukázalo, aké dôležité je, aby funkciu zástupcu vlastníkov vykonávala osoba, ktorá vie dobre komunikovať, má zodpovedný prístup a záujem o bytový dom ako celok,“ skonštatovala Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Správcovské spoločnosti hovoria, že prevažná časť komunikácie sa presunula od osobných stretnutí do online priestoru. „Pandémia nám otvorila nové možnosti. S mnohými vlastníkmi komunikujeme cez videokonferencie,“ priblížil Peter Plávala, konateľ správcovskej spoločnosti VSD. Rozhovory cez monitor podľa neho nie sú neosobné ako napríklad cez e-mail, chat alebo rôzne aplikácie. Zároveň sa ukazujú ako mimoriadne jednoduchý, ale účinný spôsob riešenia problémov v dome. Košický správca Bytový podnik mesta Košice sa problémy taktiež usiluje riešiť elektronicky, prípadne cez telefón. Za problém považuje jej konateľ Peter Vrábel časté žiadosti o zvolanie schôdzí vlastníkov, a to aj pri riešení bežných vecí týkajúcich sa správy bytového domu.

Odpočty online alebo s testom

Najjednoduchšia situácia pri pravidelných odpočtoch je v bytových domoch, v ktorých sú inštalované pomerové rozdeľovače tepla a bytové vodomery s možnosťou diaľkového odpočtu. „V týchto prípadoch nie je potrebné vstupovať do bytov a odpočty sú vykonávané na diaľku, v rovnakom čase zo všetkých meračov v dome,“ skonštatovala Krajčiová. V ostatných bytoch boli odpočty vykonávané v závislosti od konkrétnej situácie. Najčastejšie cez tzv. samoodpočet, keď si vlastník bytu sám odčítal potrebné údaje z meračov a tieto zaslal správcovi e-mailom, SMS správou alebo na odpočtovom hárku. „Najzložitejšia situácia je v tých domoch, kde majú na vykurovacích telesách inštalované odparovacie rozdeľovače tepla. Tu je vstup odpočtára do bytov nevyhnutný, keďže súčasťou odpočtu je aj odborný zásah, ktorým je výmena ampulky merača,“ upozornila Krajčiová. Košický správca merače odpočítaval vlastnými zamestnancami, ktorí sa museli preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. „Zároveň sme zabezpečili vo vlastnej réžii ochranu zamestnancov pri takomto odpočte, a to ochranným oblekom, respirátorom, štítom, rukavicami či dezinfekciou,“ dodal Peter Vrábel.

Komplikovanejšie hlasovania

Odborné prehliadky a skúšky, napríklad elektrických a plynových rozvodov, bleskozvodov, výťahov či protipožiarne prehliadky spoločných priestorov sa aj počas pandémie robia prakticky bez obmedzení. Rovnako aj potrebné menšie opravy a údržba spoločných častí bytových domov, pri ktorých nie je potrebný vstup do bytov a vlastníci sa na nich dohodli. Väčším problémom sú finančne náročnejšie opravy, ktoré si vyžadujú súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. „Napríklad starší ľudia počítače nepoužívajú a na schôdzu zo strachu nejdú. Situáciu sa snažíme riešiť telefónom, e-mailom, spomínanými videokonferenciami a následne písomným hlasovaním,“ uviedol Plávala. Hoci schôdze sú aj počas pandémie povolené, zúčastňuje sa na nich minimum vlastníkov a tí nezabezpečia dostatok hlasov na prijatie potrebných rozhodnutí. Hlasuje sa teda väčšinou písomne, pričom každý podpis vlastníka musia overiť dvaja overovatelia. (ham) ©

Pridaj komentár