Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia
20. januára 2021

ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov

Ministerstvo spravodlivosti  predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a  zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je podľa znenia dôvodovej správy vypustenie povinnosti vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu, podaný žalovaným ako fyzickou osobou v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze, čím sa údajne zjednoduší proces spojený s podaním odporu pre fyzické osoby a zlepší sa ich prístup k spravodlivosti.

V súčasnosti platí, že ak žalovaný  uplatnený nárok v platobnom rozkaze spochybňuje, musí sa  brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Vecné odôvodnenie odporu spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, v pripojení listín, na ktoré sa odvoláva, a  označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. V prípade schválenia navrhovanej zmeny, by fyzická osoba mohla podať odpor bez uvedenia dôvodu, a príslušný súd by na základe toho bol povinný zrušiť platobný rozkaz v celom rozsahu  nariadiť vo veci pojednávanie. Znamenalo by to zbytočné a neúmerné predlžovanie času na potrebného na vymáhanie nedoplatkov.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku s touto zmenou nesúhlasí, a k návrhu zákona predložilo zásadnú pripomienku.  

ZBHS navrhuje upustiť od predkladaného zámeru zákonodarcu vypustiť povinnosť fyzických osôb vecne odôvodiť odpor proti platobnému rozkazu  v celom rozsahu, nakoľko vypustenie tejto povinnosti by malo nepriaznivý dopad na vymožiteľnosť práva. V prípade, že predkladateľ  bude trvať na predloženom návrhu, žiadame, aby sa táto zmena netýkala platobných rozkazov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Dôvody: V zmysle zákona 182/1993 sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať mesačne vopred preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, a tiež úhrady za plnenia.  Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv  musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca domu  je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov.  Správca domu je povinný sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Finančné prostriedky vlastníkov bytov na bankovom účte bytového domu sú určené na úhradu dodávok energií, služieb, opráv a údržby spoločných častí a spoločných zariadení domu, splátky úveru a iné účely, o ktorých vlastníci rozhodli právoplatným hlasovaním. 

V prípade, že niektorý z vlastníkov si svoje finančné  povinnosti voči ostatným vlastníkom riadne a včas neplní, môže to spôsobiť vážne problémy pri prevádzke a údržbe celého bytového domu.  Je preto v záujme ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú v takomto prípade nie zo svojho vlastného rozhodnutia, ale z rozhodnutia štátu (zákon 182/1993) spoluveritelia, aby proces vymáhania nedoplatkov bol čo najrýchlejší a najefektívnejší.

Podľa dôvodovej správy cieľom návrhu zákona je vypustenie povinnosti vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu, podaný žalovaným ako fyzickou osobou v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze, čím sa údajne zjednoduší proces spojený s podaním odporu pre fyzické osoby a zlepší sa ich prístup k spravodlivosti. Podotýkame, že prijatím takejto právnej úpravy by sa súčasne skomplikoval a značne predĺžil proces vymáhania nedoplatkov v bytových domoch s negatívnym sociálnym vplyvom na veľkú časť vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  

Pridaj komentár