Diaľkové odpočty budú realitou vo väčšine bytových domov
19. januára 2021
ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov
20. januára 2021

Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 807 zo dňa 29.12.2020 predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 na obdobie 40 dní od 30.12.2020.

V súvislosti s aktuálnou situáciou Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR aktualizoval usmernenie k činnosti v oblasti metrológie . Podľa tohto usmernenia  používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 01.01.2021 do 28.02.2021, bez overenia do 31.03.2021, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému   metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“) v lehotách určených zákonom o metrológii, písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 31.03.2021 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla.  

Pridaj komentár