Pandémia zrýchlila digitalizáciu aj v Allianz – SP
18. decembra 2020
Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia
20. januára 2021

Diaľkové odpočty budú realitou vo väčšine bytových domov

Podľa schválenej novely zákona o energetickej efektívnosti správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov v budovách s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním sú na náklady vlastníka budovy povinní zabezpečiť, aby určené meradlá a pomerové rozdeľovače tepla na vykurovacích telesách boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu.

Lehota na splnenie tejto povinnosti je do 1. januára 2027.

Výnimkou  sú prípady,  ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná.

     Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy, za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.

Pridaj komentár