ZBHS predložilo pripomienky k návrhom zákonov na podporu výstavby nájomných bytov

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu začína 28.septembra
23. augusta 2020
Rozporové konanie na MDV SR
17. septembra 2020

ZBHS predložilo pripomienky k návrhom zákonov na podporu výstavby nájomných bytov

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku v rámci riadneho pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky k navrhovaným zmenám v zákonoch upravujúcich poskytovanie dotácií a inej podpory  na výstavbu nájomných bytov.

ZBHS kladne hodnotí zámer štátu upraviť znenie  zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciach na rozvoj bývania tak, aby boli vytvorené zodpovedajúce legislatívne  podmienky pre podporu výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení. 

Obidva zákony okrem iného upravujú aj podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť, ak má záujem získať podporu štátu – ide napríklad o záväzok zachovať nájomný charakter bytov, dodržať konkrétne podmienky pri uzatváraní nájomnej zmluvy a pod.  Ako závažný nedostatok legislatívy vidí ZBHS absenciu podmienky následnej  riadnej starostlivosti o nájomné bytové domy postavené s finančnou podporou štátu odborne spôsobilou osobou.

Na výstavbu nájomných bytov vynakladá a v budúcnosti plánuje štát vynakladať nemalé finančné prostriedky. Aby táto investícia splnila svoj účel a nájomné bytové domy slúžili svojmu účelu  v dobrom technickom stave čo najdlhšiu dobu, je potrebné legislatívne upraviť aj podmienky následnej starostlivosti o nehnuteľnosti.  Podľa poznatkov z praxe v nájomných bytových domoch, ktoré boli postavené s finančnou podporou štátu často nie sú vykonávané pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, nie sú včas odstraňované zistené nedostatky, a nie je venovaná náležitá pozornosť starostlivosti o technický stav nehnuteľnosti. Jeden z dôvodov vidíme v tom, že právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa o nájomný bytový dom stará, podľa dnešnej legislatívy nemusí na výkon tejto funkcie spĺňať žiadne odborné kritéria. Vzhľadom na deklarovaný záujem ministerstva zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, ZBHS považuje za nevyhnutné aj legislatívne upraviť povinnosť riadnej starostlivosti o nehnuteľnosti postavené s podporou štátu odborne spôsobilou právnickou, lebo fyzickou osobou.

Pridaj komentár