Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu začína 28.septembra

Bankové účty bytových domov
23. júla 2020
ZBHS predložilo pripomienky k návrhom zákonov na podporu výstavby nájomných bytov
25. augusta 2020

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu začína 28.septembra

Academia Istropolitana Nova otvára 28. septembra 2020 v Svätom Jure ďalší akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe získa jeho účastník odbornú spôsobilosť pre výkon správy bytových domov v zmysle príslušnej legislatívy.

Vzdelávanie v rozsahu 90 vyučovacích hodín prebieha prezenčnou formou v štyroch cca 3- dňových sústredeniach. Okrem dochádzky na prednášky je podmienkou na ukončenie vzdelávacieho programu tiež odovzdanie záverečnej práce.

Vzdelávací program vznikal v širokej spolupráci so strešnými organizáciami správcov, s odborníkmi z relevantných ministerstiev, s vybranými profesijnými (odbornými) združeniami a s expertmi z bankového sektora. Menovite pôsobili v Poradnej skupine tieto subjekty: MDV SR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky); MF SR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky); SZBD (Slovenský zväz bytových družstiev); ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku); ZSVB (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku); Inštitút bývania, o. z.; SvF STU (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity); SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov); ZpPOBD (Združenie pre podporu obnovy bytových domov); ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska); PSS (Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.); Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.; AG-Expert, s. r. o. – správcovská spoločnosť.

Najbližšieho kola vzdelávacieho programu, ktorý bude trvať od 28. septembra do 20. novembra, sa zúčastní aj 8 zamestnancov členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. ZBHS týmto účastníkom finančne prispeje na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na vzdelávacom programe.

Pridaj komentár