Rokovanie k SODB 2021
9. júla 2020
Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu začína 28.septembra
23. augusta 2020

Bankové účty bytových domov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje, že majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.  Správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

Môže správca  zriadiť pre zástupcu vlastníkov pasívny prístup k bankovému účtu bytového domu? Majú vlastníci bytov právo nahliadať do bankových výpisov? Odpovede na tieto otázky z pohľadu zákona o vlastníctve bytov, zákona na ochranu osobných údajov a zákona o platobných službách nájdu správcovia bytových domov, ktorí sú členmi ZBHS na web stránke združenia v sekcii vyhradenej pre členov.

Pridaj komentár