Termín na doručenie ročných vyúčtovaní je predĺžený do 31.7.2020
17. júna 2020
Bankové účty bytových domov
23. júla 2020

Rokovanie k SODB 2021

8.júla sa uskutočnilo rokovanie zástupcov ZBHS na Štatistickom úrade SR. Účelom rokovania bolo zjednotenie postupov pri príprave podkladov pre sčítanie bytov a domov. Vďaka ústretovému prístupu zamestnancov ŠÚ SR sme si objasnili časový harmonogram,  rozsah a formu údajov, ktoré budú správcovia bytových domov poskytovať mestám a obciam ako podklad pre sčítanie. Súčasne sme prerokovali postup pri riešení prvých praktických problémov, s ktorými sa naše členské organizácie   v súvislosti s SODB 2021 stretli.  

Závery:

– ŠÚ SR upozorní obce na implementáciu postupu pri žiadostiach pre správcov o vypĺňanie údajov v zmysle zákona o sčítaní. ŠÚ SR tiež uvedie, že značnú časť údajov predvyplnil z dostupných údajových zdrojov a nie je preto potrebné, aby správcovia vypĺňali všetky údaje. Upozornenie sa realizuje dodatkom k Metodickému pokynu ŠÚ SR, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021.

– ŠÚ SR opakovane upozorní obce, že na pokrytie požiadaviek na údaje od správcov je možné využiť finančné prostriedky poskytnuté v rámci dotácie na SODB 2021.

– ŠÚ SR uvedie opakovane v dodatku, že správca môže poskytnúť údaje nielen v štruktúrovanej forme, ale i v papierovom formáte, tabuľke podľa jeho technických možností atď.

–  ŠÚ SR tiež odkomunikuje s obcami ústretovosť pri predĺžení  termínu plnenia povinnosti poskytnúť údaje vzhľadom na pandémiu COVID 19 a jej dôsledky pri plnení úloh.

–  ŠÚ SR pripraví pre obce importné súbory tak, aby bolo zrejmé, ktoré údaje správca vyplniť musí a ktoré netreba. Obec potom súbor selektuje a distribuuje podľa adries jednotlivým správcom na jej území.

– ŠÚ SR poskytne ZBHS a SZBD kontakty na svojich expertov v krajským mestách, aby sa správcovia mohli obrátiť s riešením problematických aspektov priamo na ŠÚ SR.

– ŠÚ SR upozorní obce, že počas doby sčítania domov a bytov môže dochádzať k zmene správcov. Údaje by mal poskytnúť správca, ktorý bytový dom spravuje v čase podania žiadosti obcou.

Pridaj komentár