Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
9. apríla 2019
Zákonné záložné právo znovu plní svoju pôvodnú funkciu
23. apríla 2019

Byť so silným pri správe domu aj jeho poistení sa oplatí

Dôsledná ochrana majetku vlastníkov bytov je jednou z priorít správcov bytových domov združených v ZBHS. Aj keď zákon o vlastníctve bytov neukladá povinnosť bytové domy poistiť, väčšina vlastníkov si uvedomuje riziká spojené so vznikom značných škôd v dôsledku náhodných, nepredvídateľných udalostí, a väčšina bytových domov je už dnes poistená. Nie je však poistenie ako poistenie.

Už v roku 2011 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku uzatvorilo so zmluvnými partnermi Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava a EuroFin Consulting, a.s. Považská Bystrica dohodu o spolupráci pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Súčasťou tejto dohody sú aj exkluzívne podmienky pre poistenie bytových domov, ktoré sú v správe členských organizácií ZBHS. Naše členské organizácie vykonávajú správu viac než 160 tisíc bytov, a ZBHS je v súčasnosti druhým najväčším profesným združením správcov bytových domov na Slovensku. Aj z tohto dôvodu sa nám podarilo dosiahnuť mimoriadne výhodné podmienky pre poistenie bytových domov, pričom v spolupráci s našimi partnermi tieto podmienky pravidelne vyhodnocujeme a zlepšujeme.

Vlastníci bytov v domoch, ktoré s v správe členov ZBHS majú nielen možnosť získať za výhodných podmienok poistnú ochranu pre bytový dom vrátane všetkých bytov nebytových priestorov , stavebných súčastí , spoločných častí a spoločných zariadení domu pri zohľadnení aktuálnej novej hodnoty domu, ale môžu si vybrať z celej škály pripoistení:

 • vypratávacie náklady po poistnej udalosti
 • stavebné súčasti budovy – krádež, vandalizmus, sprejerstvo, grafity
 • zvonku budovy umiestnené predmety
 • rozbitie skla
 • stavebné a rekonštrukčné práce
 • atmosférické zrážky
 • spätné vystúpenie vody
 • demontáž/remontáž nepoškodených stavebných súčastí
 • náklady na uniknuté médium
 • únik vody zo strešných žľabov a vonkajších zvodov
 • firemné štíty, povrchová úprava zasklenia
 • škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • technické riziká na strojoch a elektronike
 • zodpovednosť voči tretím osobám
 • krížová zodpovednosť
 • občianska zodpovednosť v bytovom dome.

Rozšírenie o pripoistenie stavebných a rekonštrukčných prác kryje škody, ak príčina vzniku alebo ich zväčšenie nastalo následkom stavebných alebo rekonštrukčných prác na poistenej budove. Poistenie sa nevzťahuje na hnuteľné veci. Doplnenie o zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou v domácnosti, so starostlivosťou o domácnosť, s vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti rozširuje krytie o prípady škôd ako sú vytopenie suseda práčkou, umývačkou riadu, alebo prasknutým akváriom. Pripoistenie firemných štítov a povrchovej úpravy zasklenia kryje veci umiestnené na vonkajšej strane budovy, napr. reklamné tabule, vonkajšie osvetlenie a podobne. Taktiež sem spadajú náklady na špeciálnu povrchovú úpravu zasklenia, napr. maľba, písmo, lept, atď. Kryté sú aj náklady na provizórnu opravu zasklenia, náklady na lešenie, alebo pomocné prostriedky nutné na uskutočnenie opravy zasklenia.

     Doterajšie, takmer  9-ročné  skúsenosti  zo spolupráce s našimi partnermi pri poistení potvrdzujú, že sme sa vybrali správnou cestou a že z členstva v ZBHS majú prínos nielen správcovia bytových domov, ale aj samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov v nimi spravovaných domoch.  Byť so silným sa skutočne oplatí.

O zhodnotenie spolupráce so ZBHS sme požiadali  Ing.  Milana Holinďáka , vedúceho oddelenia poistenia podnikateľov Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „ASP“),   Z jeho stanoviska vyberáme: 

„Podmienky poistenia, ktoré sú obsahom dohody uzatvorenej medzi ASP, ZBHS a EuroFin Consulting, a.s. sú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj samotných členov ZBHS výnimočné. ASP pri tvorbe takýchto dohôd zohľadňuje trhový potenciál, ktorý zmluvná strana deklaruje pri uzatvorení dohody. Tento potenciál bol zohľadnený aj pri tvorbe dohody so ZBHS. Podmienky poistenia v dohodách so združeniami správcov bytových domov, ktoré nedosahujú trhový potenciál ZBHS, preto nedosahujú úroveň podmienok poistenia, ktoré sú obsahom dohody so ZBHS.

Osobitne je potrebné vyzdvihnúť vplyv samostatného finančného agenta EuroFin Consulting, a.s. na obsah dohody so ZBHS, ale aj poistenia bytových domov v SR všeobecne. Táto spoločnosť od začiatku spolupráce priniesla do tohto projektu, ale aj všeobecne do poistenia bytových domov v SR, viacero podnetov, ktoré významne posunuli tento segment poistenia vpred, takže si dovolím tvrdiť, že kvalita poistenia bytových domov, na poistnom trhu v SR, prevyšuje kvalitu tohto poistenia v rámci regiónu strednej Európy. Aktivity, ktoré táto spoločnosť vykonáva voči členom ZBHS v tomto roku, boli konzultované na pôde ASP a sú výsledkom spoločnej stratégie v poistení bytových domov na poistnom trhu v SR.

Na záver si dovolím poznamenať, že ZBHS je pre ASP strategický partner a tomu zodpovedá aj kvalita poistenia, ktorá je obsahom dohody ASP, ZBHS a EuroFin Consulting, a.s.“.

Pridaj komentár