Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

Poplatok za GDPR na zálohový predpis nepatrí
29. marca 2019
Byť so silným pri správe domu aj jeho poistení sa oplatí
18. apríla 2019

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

Členské organizácie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku 4. apríla 2019 na Štrbskom Plese hodnotili uplynulý rok z pohľadu svojej odbornej činnosti a výsledkov hospodárenia. Valné zhromaždenie ZBHS prerokovalo a schválilo:

  • tvorbu a čerpanie rozpočtu za rok 2018
  • správu o činnosti ZBHS od posledného valného zhromaždenia
  • účtovnú závierku, daňové priznanie a správu nezávislého audítora  za rok 2018
  • správu kontrolnej a revíznej komisie o výsledku  kontroly hospodárenia združenia
  • rozpočet ZBHS na rok 2019.

     Rekapitulácia činnosti ZBHS za uplynulý rok potvrdila, že združenie si zachováva charakter odborného profesného združenia so zameraním na zlepšovanie podmienok pre výkon správy bytových domov a pomoc členským organizáciam  pri riešení ich každodenných problémov. ZBHS má v súčasnosti 81 členov, počet bytov spravovaných členmi združenia presahuje 160 tisíc. ZBHS je  teda druhým najväčším združením správcov bytových domov na Slovensku.

     Z odborného hľadiska ZBHS v období od predchádzajúceho valného zhromaždenia najväčšiu pozornosť venovalo aktivitám súvisiacim s legislatívnymi zmenami, predovšetkým:

  • pri rozsiahlej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • pri úprave podmienok pre uplatňovanie zákonného záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v katastrálnom zákone a následne v zákone o vlastníctve bytov a NP
  • pri presadzovaní požiadavky na zjednotenie lehoty pre overovanie vodomerov (pomerových meračov pretečeného množstva vody v bytoch a NP) na obdobie piatich rokov
  • pri  návrhu na zabezpečenie starostlivosti a správy  bytových domov postavených s podporou štátu odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona o správcoch bytových domov
  • pri predložení viacerých návrhov na zmenu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.

Na základe nami predkladaných písomných návrhov a pripomienok, ako aj množstva osobných rokovaní, sa nám podarilo presadiť časť navrhovaných legislatívnych úprav v prospech nielen správcov bytových domov, ale predovšetkým v prospech samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dosiahnuté úspechy nás na jednej strane tešia, na druhej strane však musíme konštatovať,  že aktuálne legislatívne prostredie nezodpovedá potrebám praxe v oblasti správy bytových domov a je najvyšší čas na prijatie  zásadných zmien.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Združenia bytového hospodárstva na Slovensku je organizovanie odborných seminárov,  konferencií a iných vzdelávacích aktivít pre svojich členov. Jedným z takýchto podujatí bola aj odborná konferencia ZBHS, ktorá sa konala 5.4.2019, a na ktorej odzneli zaujímavé prednášky:

Ochrana osobných údajov u správcov bytových domov 
JUDr. Marcela Macová, PhD.                        

Špecifiká pri spravovaní nájomných bytov obstaraných s podporou MDV  SR 
Mgr. Martin Majzún – sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja,  MDV SR

Novinky v exkluzívnom poistení členov ZBHS v Allianz Slovenskej poisťovni 
Ing. Daniel Žilovec – EuroFin Consulting, a.s., Považská Bystrica   

Rekonštrukcie rozvodov v bytovom dome  
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.,-  vedúca katedry TZB, TUKE             

Servis okien – úspora energií a dlhšia životnosť
Robert Kačalka, DiS., Allnet, s.r.o., Martin 

Úskalia vyhlášky 240/2016 v praxi, novelizovaná smernica EP a R EU 27/2012     
Ing. Dušan Slobodník – predseda Rady ARTAV Slovensko                                      

Ako ďalej, správcovia?     
Mgr. Miloš Hajdin –  odbor koncepcie bývania, MDV SR                         

                             

Pridaj komentár