Poslanec za SNS Pamula chce chrániť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi

peniazex

[topky.sk; 25/11/2018; SITA ; Zaradenie: Domáce]

Poslanec NR SR za SNS Peter Pamula chce chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi. Preto do parlamentu predložil novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Parlament sa jeho návrhom bude zaoberať na novembrovej schôdzi. Pamula tvrdí, že novela odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe.

“Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky na plneniach spojených s užívaním bytu neplatiča a preddavkových platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia zo svojho vrecka,” zdôvodňuje Pamula.

Poslanec SNS upozorňuje, že cieľom zákonného záložného práva je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckeho práva voči dlžníkom spomedzi ich radov. “Tento cieľ však nebol splnený najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností,” zdôrazňuje Pamula, podľa ktorého najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli.

“Ide o absolútne nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne korešponduje s logickým zameraním záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov a ktoré predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti,” argumentuje poslanec.

Navrhovaná novela zákona o vlastníctve bytov je podľa Združenia bytového hospodárstva (ZBHS) veľmi prospešná a potrebná na ochranu práv všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. “Aj keď nedávna zmena katastrálneho zákona čiastočne napravila problémy aplikačnej praxe pri zápise zákonného záložného práva do katastra nehnuteľností, ZBHS považuje za potrebné, aby inštitút zákonného záložného práva bol skutočne tým inštitútom, ktorý má určené jasné a jednoznačné pravidlá tak, aby nedochádzalo k rôznemu výkladu poradia a nárokov veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,” povedala dnes výkonná riaditeľka ZBHS Anna Krajčiová. Návrh podľa nej obsahuje tri zásadné zmeny, ktoré prinavrátia zákonnému záložnému právu k bytom a nebytovým priestorom v dome jeho pôvodný význam, ktorým je ochrana vlastníkov pred ich susedmi – neplatičmi.

Prvou zmenou je upresnenie, že zákonné záložné právo slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok, bez ohľadu na to, či už existovali pri zápise záložného práva do katastra, alebo vzniknú až v budúcnosti. “Odstráni sa tým zásadný problém, ktorý bol v minulosti predmetom rôznych právnych názorov a spôsoboval právnu neistotu pri vymáhaní dlhov,” zdôraznila Krajčiová.

Podľa návrhu by po novom mali mať vlastníci bytov a nebytových priestorov z pohľadu zákonného záložného práva rovnaké postavenie bez ohľadu na to, či je bytový dom v správe profesionálneho správcu, alebo v správe spoločenstva vlastníkov bytov. “Treťou, ale veľmi dôležitou navrhovanou zmenou je určenie, že zákonné záložné právo trvá počas celej existencie bytového domu a nie je možné ho vymazať. Schválenie tohto ustanovenia je dôležité pre to, aby jednotlivé katastrálne úrady už nemohli v budúcnosti na návrh tretích strán vymazať zákonné záložné právo k bytom alebo nebytovým priestorom a tým znevýhodniť ostatných vlastníkov pri vymáhaní dlhov od neplatičov,” konštatovala Krajčiová.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku podľa Krajčiovej už dlhodobo poukazovalo na nedostatočnú právnu úpravu zákonného záložného práva, preto víta poslaneckú iniciatívu, ktorá v prípade schválenia tohto návrhu v NR SR výrazným spôsobom posilní ochranu vlastníkov bytov pred tými ich susedmi, ktorí si svoje povinnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľnosti riadne a včas neplnia.

Pridaj komentár