Rozporové konanie k lehote na overenie vodomerov

Poslanec za SNS Pamula chce chrániť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi
26. novembra 2018
Zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší
27. februára 2019

Rozporové konanie k lehote na overenie vodomerov

K návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole predložilo Združenie bytového hospodárstva zásadnú pripomienku, ktorá sa týkala požiadavky na zjednotenia lehoty pre  overovanie vodomerov.  Vodomery v bytoch a nebytových priestoroch v rámci bytových domov (pomerové merače pretečeného množstva studenej a teplej vody) sú vo vlastníctve majiteľov bytov a NP. Ich povinnosťou je v súčasnosti umožniť overenie vodomera na studenú vodu každých 6 rokov a vodomera na teplú úžitkovú vodu každé 4 roky. Znamená to povinnosť každé 2 až 4 roky sprístupniť byt na overenie (výmenu) raz jedného, raz druhého vodomera a zaplatiť náklady s tým spojené, vrátane dopravných nákladov dodávateľa.

Práve snaha o zvýšenie komfortu vlastníkov bytov a NP so súčasným  znížením ich nákladov na plnenie tejto zákonnej povinnosti viedla ZBHS k predloženiu návrhu na zjednotenie lehoty na overenie obidvoch druhov vodomerov na 5 rokov.

ÚNMaS zorganizoval k predloženým zásadným pripomienkam rozporové  konanie, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra.  Na rokovaní prezident združenia Ing. Pavol Bielik zdôraznil význam navrhovanej zmeny pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov s poukázaním na to, že podobným spôsobom majú túto problematiku legislatívne upravenú aj iné krajiny.  Po vzájomnom vysvetlení možností a dopadu navrhovanej zmeny, ÚNMaS  našu pripomienku akceptoval.  Návrh vyhlášky ešte bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v Bruseli a v prípade jeho schválenia by zmeny mali byť účinné od 1. augusta 2019.

ZBHS považuje akceptovanie našej pripomienky za dobrú správu pre vlastníkov bytov a NP.

Pridaj komentár