Zákon o správcoch ide do druhého čítania
18. júna 2015
SPOOL a.s., Lučenec
3. augusta 2015

Bytové domy musia prejsť zmenami

Na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o energetickej efektívnosti zostáva vlastníkom bytových domov, správcom a spoločenstvám už iba necelý polrok.

 

Bytové domy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej úžitkovej vody musia  najneskôr do konca tohto roku  zabezpečiť viaceré opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti. „Je to napríklad povinnosť zabezpečiť hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v objekte,  vybaviť  vykurovacie telesá  automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky, zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, ale aj povinnosť vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou,“ uviedla Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Ukladá to podľa nej zákon o energetickej efektívnosti, ktorý je účinný od decembra 2014.

 

Za splnenie týchto povinností v bytovom dome podľa zákona zodpovedá spoločenstvo vlastníkov, alebo správca.  Ak by ale vlastníci bytov a NP v dome neumožnili správcovi alebo spoločenstvu vykonať zákonom uložené povinnosti, budú niesť zodpovednosť za vzniknuté škody.  A tie nemusia byť podľa Anny Krajčiovej zanedbateľné.  „Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže pri zistení nedostatkov v tomto prípade uložiť pokutu až do výšky 1 000.- EUR, a to aj opakovane  ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote,“ vystríha pred nečinnosťou Krajčiová.

 

Z dlhoročnej praxe členských organizácií ZBHS podľa Krajčiovej vyplýva, že povinnosť  vyregulovania  vykurovacej sústavy a rozvodov teplej vody nie je samoúčelná.  „Realizácia týchto opatrení vrátane vhodnej tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody sa následne prejaví vo forme výrazného zníženia nákladov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,“ uviedla pozitívne dopady opatrení Krajčiová.  Netreba podľa nej, ale zabúdať na to, že na zabezpečenie trvalého efektu je potrebné po významnom zásahu, napríklad po zateplení obvodového plášťa bytového domu pristúpiť aj k preregulovaniu vykurovacej sústavy.

 

Je teda najvyšší čas, aby sa vlastníci bytov  začali zaujímať o to, v akom stave sú ich rozvody tepla a teplej vody a tam, kde je to potrebné, schválili vykonanie zákonom stanovených opatrení na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,“ dodala na záver Anna Krajčiová.

Pridaj komentár