Vlastná kotolňa už nie je výhrou
5. februára 2022
Bytové domy s vlastnou kotolňou môžu nakúpiť plyn od SPP za nižšiu cenu
14. februára 2022

Správcovia bytových domov verzus ceny energií

Nárast cien energií od 1.1.2022 je hlavnou témou, ktorú už niekoľko mesiacov riešia aj správcovia bytových domov. Rokovania s dodávateľmi energií, prepočty nových cien, úpravy mesačných zálohových platieb pre vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov, a v neposlednom rade trpezlivé vysvetľovanie a zdôvodňovanie zvýšených platieb zákazníkom  – to je aktuálne prevažujúca činnosť správcov.

Ak by sme problém vyšších  cien energií zúžili iba na tú časť, ktorú platia obyvatelia bytových domov prostredníctvom správcu domu, tak sa v súčasnosti jedná o vyššie ceny tepla na vykurovanie, tepla na ohrev vody, a elektrickej energie na osvetlenie spoločných priestorov a prevádzku výťahov.   Všetky tieto položky zaznamenali v tomto roku nárast, ktorý je niekde výrazný, v iných domoch takmer nulový, alebo žiadny. Záleží to od viacerých faktorov, ako napríklad od druhu používaného paliva, od zmluvného vzťahu  s dodávateľom plynu, od toho, či sa jedná o domovú kotolňu, alebo dodávku tepla z centrálneho zdroja, od podielu paliva na celkovej cene tepla, od spotreby tepla a teplej vody v jednotlivých domácnostiach, pri elektrickej energii napríklad aj od počtu bytov vo vchode, alebo od toho, či sa v dome nachádza aj nebytový priestor používaný na podnikanie.

Z bytových domov, ktoré majú v správe členovia Združenia bytového hospodárstva na Slovensku,  je približne 90% zásobovaných teplom z centrálnych zdrojov, teda cena tepla podlieha regulácii. Zvyšné bytové domy majú zabezpečené vykurovanie buď individuálnym spôsobom (bytové kotle na zemný plyn, elektrické vykurovanie), alebo prostredníctvom domových kotolní. Najvyššie zvýšenie cien plynu zaznamenali v súčasnosti práve bytové domy s domovými kotolňami so spotrebou nad 100 MWh ročne, a to v tom prípade, ak nemali cenu za dodávku plynu zmluvne dohodnutú na dlhšie časové obdobie. Cena plynu pre domové kotolne vzrástla v priemere o 50 až 100 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v niektorých bytových domoch sa však musia obyvatelia pripraviť až na 350 %-ný  nárast. Na druhej strane viaceré bytové domy s vlastnou domovou kotolňou majú cenu pre rok 2022  nezmenenú, nakoľko viazanosť skôr dohodnutých zmluvných cien uplynie až v roku 2023, prípadne aj neskôr.

Vysoký nárast cien tepla pre rok 2022 sa týka aj veľkého počtu domácností, ktoré majú dodávku tepla zabezpečovanú z centrálnych zdrojov tepla, teda od regulovaných subjektov.  Ako príklad môžeme uviesť nárast ceny tepla v Poprade o 57%, v Štúrove o 56 %, v Michalovciach o 49%, v Nitre o 62 %, v Stropkove o 49%, atď.

Aj nárast cien elektrickej energie pre spoločné priestory bytových domov je rozdielny – niekde bude zvýšenie iba nepatrné, v iných domoch sa cena zvyšuje až do 400%. 

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku citlivo vníma negatívny vplyv zvyšovania cien energií, spolu s nárastom cien potravín, pohonných hmôt, a služieb na finančnú situáciu domácností.  ZBHS v uplynulom období iniciovalo  viacero rokovaní nielen s dodávateľmi energií, ale aj s poslancami NR SR a predstaviteľmi ústredných štátnych orgánov. Našim cieľom je upozorniť na negatívny dopad zvyšovania cien na obyvateľov bytových domov a pomoc pri hľadaní riešení.  ZBHS uvítalo, že problémom vysokých cien energií sa začala vážne zaoberať aj vláda SR, ktorá na rokovaní dňa 9. februára prijala aj prvé konkrétne opatrenia, ktoré by mali pomôcť nielen školstvu, zdravotníctvu, sociálnej sfére, ale aj užívateľom bytov v domoch vykurovaných z domovej kotolne s ročnou spotrebou plynu vyššou  než 100 MWh.  Podrobnosti  o možnosti požiadať o kompenzáciu nárastu cien plynu pre domové kotolne by mali byť známe v pondelok 14. februára, ZBHS bude o týchto podmienkach svojich členov informovať ihneď po ich zverejnení.  

Pridaj komentár