Schôdze vlastníkov bytov počas pandémie
20. októbra 2020
MADJAN, s.r.o., Bratislava
10. novembra 2020

Čas platnosti overenia určených meradiel sa opäť predlžuje

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 27.10.2020 do 30.11.2020, bez overenia do 30.12.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“) v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 30.12.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla.   

Vyplýva to z usmernenia ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19, z 27.10.2020.

Pridaj komentár