Schôdze vlastníkov bytov počas pandémie

Rozporové konanie na MDV SR
17. septembra 2020
Čas platnosti overenia určených meradiel sa opäť predlžuje
27. októbra 2020

Schôdze vlastníkov bytov počas pandémie

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ochorenia COVID-19 a platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, správcovia bytových domov stoja pred neľahkým rozhodovaním.  Organizovať, alebo neorganizovať  v súčasnosti schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Zákon o vlastníctve bytov určuje, že správca  je povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov. Termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Keďže v jarných mesiacoch sa zo známych dôvodov schôdze neorganizovali, viacerí správcovia využili na zvolávanie schôdzí vlastníkov aj letné prázdninové a dovolenkové obdobie. Napriek tomu je ešte stále veľké množstvo bytových domov, kde sa schôdza v tomto roku nekonala.  

V zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania  podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí, schôdzí a iných podujatí, či ďalšej činnosti:

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky  kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Podľa vyjadrenia ÚVZ SR schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú považované za schôdze zo zákona, a teda pri dodržaní všetkých horeuvedených protiepidemiologických opatrení, je možné ich organizovať aj v súčasnosti.

Pridaj komentár