Zmena stanov ZBHS
1. mája 2020
Rokovanie k SODB 2021
9. júla 2020

Termín na doručenie ročných vyúčtovaní je predĺžený do 31.7.2020

Vyúčtovanie nákladov za byty a nebytové priestory vrátane správy o činnosti správcu za rok 2019  môžu správcovia doručiť vlastníkom výnimočne v predĺženej lehote, a to do  31.júla. Vyplýva to z legislatívnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 17.6.2020.

Ak teda správcovia alebo spoločenstvá vlastníkov z objektívnych dôvodov  súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID – 19 nestihli predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove do 31.mája 2020, môžu tak urobiť najneskôr do 31.7.2020. V takomto prípade nebudú v omeškaní a nestratia nárok na platbu za výkon správy.

Práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania zostávajú nezmenené, t.j. vlastník je povinný zaplatiť nedoplatok  a správca je povinný vrátiť preplatok z vyúčtovania v lehote uvedenej v predloženom ročnom vyúčtovaní.

Pridaj komentár