Rozporové konanie k návrhu novely zákona o ŠFRB

Zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší
27. februára 2019
Poplatok za GDPR na zálohový predpis nepatrí
29. marca 2019

Rozporové konanie k návrhu novely zákona o ŠFRB

V rámci pripomienkového konania k návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania  predložilo Združenie bytového hospodárstva (ZBHS) zásadnú pripomienku. Cieľom  bolo zabezpečiť náležitú odbornú starostlivosť o nehnuteľnosti postavené, alebo obstarané s podporou ŠFRB.  Na jednotlivé účely podľa § 6 zákona vynakladá štát nemalé finančné prostriedky, pričom v súčasnosti nie je žiadnym spôsobom legislatívne určená povinnosť žiadateľov  zabezpečiť minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB riadnu starostlivosť o nehnuteľnosť odborne spôsobilou fyzickou, alebo právnickou osobou, teda vykonávať nevyhnutné odborné prehliadky, revízie, prijímať opatrenia na dosahovanie požadovanej energetickej efektívnosti objektu a pod.

Rozporové konanie k našej zásadnej pripomienke sa uskutočnilo na MDV SR 7. marca 2019. Prezident združenia Ing. Pavol Bielik na rokovaní podrobne vysvetlil dôvody, ktoré viedli k predloženiu nášho návrhu a uviedol konkrétne príklady nedostatočnej a neodbornej starostlivosti o časť bytových domov postavených s podporou ŠFRB.

Keďže sa jednalo o pripomienku predloženú nad rámec navrhovanej právnej úpravy,  ministerstvo  deklarovalo, že naša pripomienka bude premietnutá v koncepčných materiáloch a právnych predpisoch týkajúcich sa bytovej politiky a správy bytových domov.

Pridaj komentár