BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok
10. januára 2017
Za údržbu chodníkov zodpovedajú vlastníci nehnuteľnosti
23. januára 2017
BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok
10. januára 2017
Za údržbu chodníkov zodpovedajú vlastníci nehnuteľnosti
23. januára 2017

BYTHOS, s.r.o., Banská Bystrica

BYTHOS, s.r.o.

Rudlovská cesta č. 53

974 01 Banská Bystrica

http://www.bythos.sk

Naša spoločnosť BYTHOS s. r. o. vznikla v roku 2004 ako pokračovateľ našej činnosti na živnostenské oprávnenie , na základe ktorého sme začali podnikať v oblasti správy bytových domov v roku 1996. Cieľom našej spoločnosti je prinášať našim zákazníkom odbornú , spoľahlivú a slušnú službu v oblasti správy nehnuteľností. Dôkazom nášho úspechu je spokojnosť našich zákazníkov v 98 bytových domoch. Je našou  snahou maximálne zefektívniť prevádzku bytových domov našou aktívnou pomocou pri zabezpečovaní financovania   obnovy bytových .

V našej spoločnosti pracujú ľudia s dlhodobými skúsenosťami v oblasti správy domov. Filozofiou  našej spoločnosti je poskytovať stále kvalitnejšie služby  s úzkou spoluprácou s našimi zákazníkmi , stále pracovať na svojej odbornosti, dôvere zákazníka a obojstrannej otvorenosti a úprimnosti pri riešení problémov zákazníka. V súlade so zákonom č.246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov, dvaja pracovníci našej spoločnosti absolvujú  na jar roku 2017 odborné vzdelávanie správcov bytových domov za účelom zvýšenia odbornosti poskytovaných služieb.

Sme partnerom desiatok bytových domov, ktorým poskytujeme naše služby pri výkone správy domu a  spoločenstvám vlastníkov bytov na základe mandátnej zmluvy.

NAŠE HLAVNÉ ČINNOSTI:

TECHNICKÁ ČINNOSŤ A PREVÁDZKA DOMU

 •  technické obhliadky bytového domu za účasti zástupcu vlastníkov , vypracovanie návrhov na ročný
 • plán opráv,
 •  zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,  zabezpečenie
 •  prevádzky spoločných zariadení domu, deratizáciu, dezinfekciu,  dezinsekciu,
 •  zabezpečenie realizácie drobných opráv,
 •  havarijnú službu v prípade požiadavky domu,
 •  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarna ochrana,
 •  zabezpečenie vlastníkmi schválených služieb najmä: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,
 • dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných
 • priestorov, upratovanie spoločných priestorov podľa rozhodnutia vlastnikov, vedenie dokumentácie
 • o rekonštrukciách domu a bytov ,
 • evidovanie nákladov za poskytované plnenia za dom,
 • evidovanie stavov pomerových meradiel vody na výtokoch v bytoch jednotlivých členov  mandanta,

EKONOMICKÁ A ÚČTOVNÁ ČINNOSŤ                                         

 • vedenie  účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,
 • účtovanie bankových pohybov na bežnom a fondovom účte,
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov,
 • evidovanie a uhrádzanie došlých faktúr a evidovanie  odoslaných za všetky poskytované plnenia,
 • zostavovanie účtovnej závierky s výkazom majetku a záväzkov,
 • evidovanie predpisu preddavkov a príspevkov a skutočné úhrady jednotlivých vlastnikov,
 • zabezpečenie úhrad a zmien mesačného predpisu preddavkov prostredníctvom sústredeného  inkasa Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom XML. súborov príslušnej banky domu,
 • účtovanie  predpísaných a uhradených preddavkov,
 • vystavovanie a zasielanie upomienok za omeškané platby jednotlivým vlastníkom,
 • vypracovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytované plnenia a fondu opráv ,údržby a prevádzky za kalendárny rok ,

MZDOVÁ A ODVODOVÁ ČINNOSŤ

 • vedenie databázy zamestnancov ,
 • zúčtovanie hrubých miezd,
 • zúčtovanie povinných platieb do fondov,
 • zúčtovanie nárokov zamestnanca na dávky nemocenského poistenia,
 • zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov,

PRÁVNA A REALITNÁ ČINNOSŤ

 • vymáhanie pohľadávok mimosúdne ako aj prostredníctvom súdu, vrátane komplexného právneho servisu prostredníctvom zmluvného advokáta spoločnosti,
 • komplexné služby pri  kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

Pridaj komentár