MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
5. februára 2016
Dostupné nájomné byty by mali patriť k prioritám novej vlády
22. februára 2016
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
5. februára 2016
Dostupné nájomné byty by mali patriť k prioritám novej vlády
22. februára 2016

STEFE Trnava, s.r.o.

STEFE Trnava, s.r.o.

Františkánska 16

917 32 Trnava

www.stefetrnava.sk

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava a STEFE SK, a.s..

Našimi hlavnými činnosťami je popri správe bytov (> 6.600) a nebytových priestorov (cca 180.000 m²) majetku mesta, dodávka tepla do viac ako 16.000 bytov a nebytových priestorov, čistenie a zimná údržba komunikácií v meste Trnava. S viac ako 20 ročnými skúsenosťami sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov, ktorým ponúkame široké portfólio služieb. V modernom zákazníckom centre pracujú naši kolegovia, ktorí vybavia všetky požiadavky na jednom  mieste. Individuálnym prístupom garantujeme efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami jednotlivých zákazníkov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

V zásobovaní teplom prevažuje systém centrálneho zásobovania teplom z okrskových výmenníkových staníc oproti domovým výmenníkovým staniciam, alebo domovým plynovým kotolniam, ktoré sú typické pre väčšinu miest na Slovensku. Každý tepelný zdroj je bezobsluhovo riadený prostredníctvom autonómneho riadiaceho systému, ktorý je podriadený centrálnemu riadiacemu systému zriadenému na dispečingu v budove sídla spoločnosti. Monitorujeme činnosť a prevádzkové stavy tepelných zdrojov, nepretržite snímame a na dispečing prenášame dôležité parametre. Diaľkovo riadime chod tepelných zdrojov, taktiež diaľkovo snímame údaje z objektových meračov tepla zásobovaných objektov.

Od roku 2012 sme úspešným držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009.

Komplexná správa bytových domov a nebytových priestorov

Energetické služby

 • spoľahlivosť v dodávke tepla do 16.000 bytov a pre ostatných odberateľov
 • distribúcia a výroba tepla
 • distribúcia teplej úžitkovej vody a studenej vody v II. tlakovom pásme
 • trvalá obsluha 65 tepelných zdrojov vlastnými kapacitami
 • realizácia výstavby zdrojov tepla
 • prevádzkovanie tepelnotechnických zariadení iných vlastníkov
 • centrálne monitorovacie a riadiace stredisko
 • diaľkový zber odpočtov z domových meračov tepla
 • ponuka energetického poradenstva

Technické služby

 • bežná prevádzka bytov a nebytových priestorov
 • pasportizácia a dokumentovanie údajov zo spravovaných objektov
 • vykonávanie pravidelných obhliadok
 • havarijná služba a služby údržby a obnovy domov
 • zabezpečovanie údržby vlastnými kapacitami (voda, elektro, kúrenie, opravy, servis)
 • zabezpečovanie výmeny vodomerov
 • zmluvne zabezpečené dodávky energií
 • spracovanie odpočtov meračov studenej a teplej vody
 • organizovanie schôdzí vlastníkov

Ekonomické služby

 • samostatná účtovná evidencia za každý bytový dom
 • evidencia, kontrola, zaúčtovanie a úhrada faktúr
 • inventarizácia pohľadávok a záväzkov
 • stanovenie mesačných preddavkov za energie a služby a príspevkov do fondu opráv a údržby (FOÚ) jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • evidencia úhrad preddavkov za energie a služby a príspevkov do FOÚ
 • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za energie a služby pre jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • právne služby (vymáhanie pohľadávok, exekúcie, dražby, zastupovanie vlastníkov pred súdmi, právna pomoc…)
 • získavanie výhodnejších podmienok pre bytové domy pri rokovaniach s obchodnými partnermi (poisťovne, banky, energetické podniky…)

Obnova bytových domov

 • inžinierske činnosti
 • zabezpečovanie stavebného dozoru a celkovej realizácie
 • zabezpečovanie financovania celkovej revitalizácie bytových domov (Štátny fond rozvoja bývania, komerčné úvery, úvery zo stavebného sporenia, dotácie zo štátneho rozpočtu…)
 • energetická certifikácia budov
 • vybavovanie reklamácií
 • kontrola faktúr za stavebné práce.

Pridaj komentár