Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu
23. februára 2022
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
10. mája 2022
Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu
23. februára 2022
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
10. mája 2022

Academia Istropolitana Nova, o.z.

Academia Istropolitana Nova,  o.z.
Prostredná 64,

900 21 Svätý Jur
www.ainova.sk

Academia Istropolitana Nova, o z. (AINova) je nezisková vzdelávacia organizácia založená v roku 1996. Už viac ako 25 rokov sa venuje najmä tvorbe a realizácii vzdelávacích programov a kurzov, ktoré reflektujú celospoločenské potreby a tiež aktuálne požiadavky vybraných profesijných skupín. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a aplikovaného výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí. Viac na: www.ainova.sk

Akreditovaný program Správa bytového fondu ponúka prednášky renomovaných lektorov a lektoriek z radov relevantných ministerstiev, združení správcov, finančných inštitúcií a odborných profesijných organizácií, ponúka vedomosti z akademického prostredia a súčasne aj skúsenosti z praxe. Program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už v r. 2012 a prebieha kontinuálne od r. 2013 až dodnes. Za toto obdobie sa v ňom vyškolili stovky správcov z celého Slovenska. Za odbornú spoluprácu pri tvorbe a realizácii vzdelávacieho programu Správa bytového fondu ďakujeme nasledujúcim partnerom: Slovenský zväz bytových družstiev, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Slovenská komora stavebných inžinierov, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Štátny fond rozvoja bývania, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Stavebná fakulta STU, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo financií SR. 

Pridaj komentár