BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
14. januára 2016
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
18. januára 2016

TEPLO MODRA, s.r.o.

TEPLO MODRA, s.r.o.

Šúrska 5

900 01 Modra

 

www.teplomodra.sk

 

Mesto Modra v zmysle uznesenia MsZ v Modre č. 11/2007 zo dňa 17.9.2007 ako zakladateľ, jediný spoločník a 100 % vlastník založil obchodnú spoločnosť TEPLO MODRA, s.r.o., so sídlom Šúrska 5, 900 01 Modra.

Mestská obchodná spoločnosť TEPLO MODRA, s.r.o. je hlavným dodávateľom tepla v meste Modra, preto kladie dôraz na zhodnocovanie svojej základnej podnikateľskej činnosti – výrobu, rozvod a predaj tepla. Budovy tepelného hospodárstva vrátane energetických zariadení má spoločnosť prenajaté od mesta Modra. Centrálne zásobuje teplom a teplou vodou podstatnú časť domácností v bytových domoch, ale dodávky sú určené aj pre verejný sektor, hlavne školy.

Okrem hlavného predmetu podnikania a s tým bezprostredne súvisiacich služieb, spoločnosť vykonáva aj ďalšie služby – prenájom bytov a nebytových priestorov mesta, správa bytov v bytových domoch, spravovanie majetku mesta Modra a rozširuje ponuku služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, ponukou drobných opráv a údržby v oblasti vodoinštalácie, elektroinštalácie, či kúrenia pre súkromný i verejný sektor.

Spoločnosť má v správe zverené bytové domy vlastníkov bytov v súkromnom vlastníctve na základe zmluvy o výkone správy. Touto formou spravuje 9 bytových domov so 154 bytmi v súkromnom vlastníctve. Ďalej na základe zmluvy na spravovanie nehnuteľností má s mestom Modra zmluvné vzťahy na zabezpečenie správy niektorých nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Pridaj komentár