Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy

Valné zhromaždenie ZBHS
2. mája 2015
Zákon o správcoch ide do druhého čítania
18. júna 2015

Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy

Podľa prezidenta Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Pavla Bielika pripravovaný zákon o správcoch bytových domov nesplnil očakávania, pretože rieši iba veľmi úzky okruh problematiky výkonu správy a správcov nehnuteľností.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo na rokovanie poradných orgánov vlády návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. „V rámci medzirezortného pripomienkového a následne rozporového konania bola časť z celkového počtu 25 pripomienok a návrhov predložených  Združením bytového hospodárstva na Slovensku akceptovaná, viaceré však zostali nedoriešené, resp. v procese pripomienkového konania boli do pôvodného návrhu zapracované nové ustanovenia, ku ktorým sme nemali možnosť sa vyjadriť,“ povedala o procese prípravy zákona riaditeľka ZBHS Anna Krajčiová.

 

Zákon o správcoch určuje formálne podmienky, ktoré musí správca spĺňať, aby mohol byť zapísaný do zoznamu správcov. Medzi tieto formálne podmienky patrí napríklad povinnosť odborného vzdelávania, povinnosť mať zriadenú kanceláriu správcu,  správca musí byť tiež poistený pre prípad spôsobenia škody v súvislosti s výkonom správy nehnuteľností. „Tieto podmienky považujeme za samozrejmosť a môžeme konštatovať, že už v súčasnosti ich členské organizácie ZBHS spĺňajú, a to spravidla vo vyššom štandarde, než požaduje zákon,“ uviedla Krajčiová.

 

ZBHS však za problematické považuje ustanovenie zákona, ktoré  ako jednu z podmienok pre zápis správcu do zoznamu určuje tzv. dôveryhodnosť členov štatutárneho orgánu a zodpovednej osoby správcu. Podľa navrhovanej zmeny podmienku dôveryhodnosti nespĺňa fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu alebo bola členom štatutárneho orgánu právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu. „Podľa nášho názoru takto prísne stanovené podmienky neprimeraným spôsobom zasahujú do podnikania v oblasti správy bytového fondu,“ doplnila výkonná riaditeľka Krajčiová.

 

Taktiež podľa návrhu zákona správcovia budú povinní v lehote do 30 dní písomnou formou informovať ministerstvo napríklad o zmene v osobe, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje odborná spôsobilosť, o zriadení alebo zrušení kancelárie, o zmene úradných hodín, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, faxového čísla, vzniku a zániku poistenia, a o vzniku, zmene, alebo zániku skutočností zapisovaných do zoznamu správcov. „Toto opatrenie nijakým spôsobom neprinesie prospech vlastníkom alebo nájomcov bytov, ale len výrazne zvýši administratívnu náročnosť správy bytov,“ zdôraznila Krajčiová. Pri nesplnení tejto povinnosti ministerstvo podľa návrhu zákona udelí správcovi pokutu.

 

ZBHS bude naďalej aktívne komunikovať s navrhovateľmi zákona, aby čo najviac nedostatkov bolo odstránených počas ďalšieho legislatívneho procesu.

Pridaj komentár