Vlastníci bytov môžu hlasovať elektronicky aj po odvolaní mimoriadnej situácie

Zmena sídla ZBHS
14. augusta 2023
ZBHS pripravuje jesennú odbornú konferenciu
17. septembra 2023
Zmena sídla ZBHS
14. augusta 2023
ZBHS pripravuje jesennú odbornú konferenciu
17. septembra 2023

Vlastníci bytov môžu hlasovať elektronicky aj po odvolaní mimoriadnej situácie

15. septembra 2023 nadobudlo  účinnosť nariadenie vlády č. 359/2023, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov upravuje zákon NR SR č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v § 36f. Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu  na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. Zákon obsahuje aj ustanovenie,  podľa ktorého vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v zákone, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike.

Práve na základe tohto ustanovenia vláda spolu so zrušením mimoriadnej situácie schválila aj nariadenie, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vzhľadom na skutočnosť, že stále existuje dôvod na ďalšie uplatňovanie opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, schválené opatrenie  predlžuje  možnosť hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov. Takýto výkon hlasovacieho práva podľa  nariadenia vlády SR, ktoré nadobudne účinnosť 1. októbra 2023, bude možné uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2024.

Uplynutím tejto lehoty ale pravdepodobne možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov a NP nezanikne. Vláda totiž uložila ministrovi financií predložiť v lehote do 31. augusta 2024 na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa doplní zákon  NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o možnosť a podmienky elektronického hlasovania.

Pridaj komentár