Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Bytové domy s vlastnou kotolňou môžu nakúpiť plyn od SPP za nižšiu cenu
14. februára 2022
Academia Istropolitana Nova, o.z.
23. februára 2022
Bytové domy s vlastnou kotolňou môžu nakúpiť plyn od SPP za nižšiu cenu
14. februára 2022
Academia Istropolitana Nova, o.z.
23. februára 2022

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Academia Istropolitana Nova so sídlom v Svätom Jure – nezisková vzdelávacia organizácia s viac ako 25-ročnou pôsobnosťou, organizuje aj v roku 2022 akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Predpokladaný termín začiatku v poradí už 20. kola vzdelávacieho kurzu je apríl 2022. Rovnako ako v roku  2021, aj teraz sa prednášky uskutočnia online formou.

Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Efektívny výkon správy vyžaduje odborné znalosti a tiež zručnosti z mnohých oblastí a kladie tak veľké nároky na pracovníkov správcovských spoločností. Celoživotné vzdelávanie pracovníkov je preto nevyhnutným predpokladom ku kvalitnej údržbe, obnove a modernizácii bytových domov. Absolvovaním programu získate odbornú spôsobilosť, ktorá je jednou z podmienok na zápis do Zoznamu správcov bytových domov v gescii Ministerstva dopravy  a výstavby SR (v zmysle zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov). Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – absolventom a absolventkám je udelené Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu s celoštátnou platnosťou.

Obsah vzdelávacieho programu:

1. Základné právne predpisy k správe bytových domov

2. Administratívne zabezpečenie správy

3. Odborné a technické zabezpečenie správy

a prevádzky budov

4. Finančný manažment a hospodárenie

5. Sociálny manažment

6. Manažment kvality

Účastníkom z členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku poskytne združenie finančný príspevok na úhradu časti nákladov na uvedený kurz.

Pridaj komentár