Správcovia a odklad vyúčtovania
1. mája 2020
Zmena stanov ZBHS
1. mája 2020

Doručovanie ročných vyúčtovaní

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila odporúčanie pre doručovanie ročných vyúčtovaní vlastníkom bytov a nebytových priestorov v čase pandémie.

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu doručenia správy o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome vlastníkom bytov a nebytových priestorov s termínom do 31. 5. 2020 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby doručenia:

1. doručenie spôsobom dohodnutým v zmluve o výkone správy (doporučený list);
2. doručenie prostredníctvom zástupcu vlastníkov proti podpisu;
3. doručenie do poštovej schránky za prítomnosti svedka, pri ktorom sa spíše záznam s vyhlásením a podpisom svedka;
4. doručenie prostredníctvom platného e-mailu s potvrdením o doručení;
5. doručenie zamestnancom správcu proti podpisu vlastníka.

Pri uplatnení alternatívneho spôsobu doručenia podľa tohto dokumentu nesmie byť dotknuté právo na ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Toto odporúčanie je v platnosti maximálne do ukončenia mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky.


Pridaj komentár