Rozporové konanie k návrhu vyhlášky ÚRSO

Postihy neplatičov sú už prísnejšie
18. februára 2020
Odloženie termínu konania odborného seminára
10. marca 2020

Rozporové konanie k návrhu vyhlášky ÚRSO

K návrhu novely vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, predložilo ZBHS dve zásadné pripomienky. Obidve sa týkali požiadavky, aby distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu bola automaticky  považovaná za distribúciu a dodávku elektriny pre domácnosti. 

V súčasnosti platí, a ÚRSO to opäť  navrhuje uviesť aj v pripravovanej novele vyhlášky, že podrobnosti týkajúce sa distribúcie  dodávky elektriny do odberných miest spoločných častí a zariadení bytového domu  majú byť uvedené v prevádzkových poriadkoch prevádzkovateľov distribučných sústav.    

Zásadné pripomienky ZBHS neboli v rámci rozporového konania k návrhu novely vyhlášky, ktoré sa uskutočnilo 13. februára akceptované, podľa nášho názoru bez dostatočného odôvodnenia.  Aj keď celkové vyhodnotenie  pripomienkového konania ešte nie je ukončené, zrejme aj naďalej budú o podmienkach pre priznanie výhodnejšej sadzby za elektrinu spotrebovanú v spoločných priestoroch bytových domov rozhodovať prevádzkovatelia distribučných sústav.  

Pridaj komentár