Odborná konferencia ZBHS

Rokovanie západoslovenského regiónu
4. októbra 2019
Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov
10. decembra 2019

Odborná konferencia ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo pre svojich členov ďalšiu odbornú konferenciu. Konala sa v dňoch 10. a 11.októbra 2019 v Jasnej. Veľký časový priestor na konferencii bol venovaný nosnej téme – zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zástupcovia členských organizácií združenia sa zamerali na praktické a teoretické problémy zákona a s prednášajúcim – JUDr. Zimmermannom diskutovali o možnostiach riešenia konkrétnych situácií súvisiacich s aplikáciou zákona v praxi. Diskusia potvrdila, že zákon o vlastníctve bytov má mnoho nejasných a nejednoznačných ustanovení, a je najvyšší čas na jeho zásadnú novelu, resp. na prijatie nového, moderného zákona, ktorý by komplexne riešil problematiku bývania. Účastníci konferencie konštatovali, že neustále zasahovanie do zákona na základe rôznych poslaneckých návrhov bez predchádzajúceho prerokovania ich obsahu a dopadu s odbornou verejnosťou vnáša do zákona chaos, neprehľadnosť a často je skôr na škodu veci.

Okrem tejto nosnej témy konferencie, odzneli v rámci odborného programu ďalšie zaujímavé prednášky na témy:

  • Povinnosti správcu z pohľadu znižovania energetickej náročnosti budov
  • Povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Najčastejšie pochybenia správcov bytových domov zistené pri kontrolách vykonaných Slovenskou obchodnou inšpekciou
  • Ročné vyúčtovanie nákladov z pohľadu SOI
  • Dôležité detaily pri obnove rozvodov TZB – protipožiarne opatrenia a výmena vzduchotechniky.

Spoločenský večer bol už tradične venovaný vzájomným diskusiám, výmene skúseností, individuálnym konzultáciam s prednášajúcimi, ale aj dobrému jedlu a tancu.

Pridaj komentár