Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o., Bernolákovo

logo-metrologia-3

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.

Trnavská 29

900 27 Bernolákovo

Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 402080 94

www.bmsm.sk

bms@bmsm.sk

 

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o. vykonáva:

  • prvotné a následné overenie a prvotné overenie európskych spoločenstiev vodomerov na studenú a teplú vodu – legislatíva “starého prístupu”
  • prvotné a následné overenie meračov tepla a ich členov– legislatíva „starého prístupu“   (prietokomery, teplomery, kalorimetrické  počítadlá, tlakomery)
  • prvotné overenie po oprave a následné overenie meradiel uvedených na trh podľa Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -legislatíva „nového prístupu“, t.j. MID  (vodomery na meranie čistej studenej alebo teplej vody,   merače tepla a ich členy)
  • kalibráciu meradiel
  • NO 2394 – posudzovanie zhody, modul F, MI-001, MI-004
  •  sprostredkovanie a zabezpečenie výkonu kalibrácie  meradiel iných odborov merania    u spôsobilých subdodávateľov, sprostredkovanie a zabezpečenie  výkonu montáže a opráv  určených meradiel u registrovaných opravcov a montážnikov,  poradenskú a konzultačnú  činnosť  v oblasti merania,  regulácie, metrológie a energetiky
  • zabezpečovanie výkonu odpočtov a zúčtovania nákladov na dodávku tepla a vody.

 

Pridaj komentár