Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o., Bernolákovo

Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS
14. septembra 2016
Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre výpočet spotreby tepla
26. septembra 2016
Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS
14. septembra 2016
Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre výpočet spotreby tepla
26. septembra 2016

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o., Bernolákovo

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.

Trnavská 29

900 27 Bernolákovo

Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 402080 94

www.bmsm.sk

bms@bmsm.sk

 

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o. vykonáva:

  • prvotné a následné overenie a prvotné overenie európskych spoločenstiev vodomerov na studenú a teplú vodu – legislatíva „starého prístupu“
  • prvotné a následné overenie meračov tepla a ich členov– legislatíva „starého prístupu“   (prietokomery, teplomery, kalorimetrické  počítadlá, tlakomery)
  • prvotné overenie po oprave a následné overenie meradiel uvedených na trh podľa Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -legislatíva „nového prístupu“, t.j. MID  (vodomery na meranie čistej studenej alebo teplej vody,   merače tepla a ich členy)
  • kalibráciu meradiel
  • NO 2394 – posudzovanie zhody, modul F, MI-001, MI-004
  •  sprostredkovanie a zabezpečenie výkonu kalibrácie  meradiel iných odborov merania    u spôsobilých subdodávateľov, sprostredkovanie a zabezpečenie  výkonu montáže a opráv  určených meradiel u registrovaných opravcov a montážnikov,  poradenskú a konzultačnú  činnosť  v oblasti merania,  regulácie, metrológie a energetiky
  • zabezpečovanie výkonu odpočtov a zúčtovania nákladov na dodávku tepla a vody.

 

Pridaj komentár