Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

Poplatok za vodomer: Veľkí ušetria, malí si priplatia
4. augusta 2016
Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o., Bernolákovo
25. septembra 2016

Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

Viac než 70 ekonomických pracovníkov z 34 členských organizácií ZBHS sa 13. septembra  stretlo vo Zvolene. Účelom stretnutia bolo prerokovanie postupov a vzájomná výmena skúseností k problematike účtovníctva, DPH, prenosu daňovej povinnosti  a ďalšej ekonomickej agende v oblasti správy bytových domov.

Výkon správy bytových domov  ako špecifická oblasť podnikania, je spojený s viacerými osobitosťami pri vedení účtovnej evidencie,   správnej formulácii uzatváraných dodávateľsko-odberateľských zmlúv, vyplácaní odmien zástupcom vlastníkov bytov a pod. Predmetom rokovania boli aj správne postupy pri správe bytových domov postavených z prostriedkov ŠFRB, postup pri zmene správcu bytového domu, problematika ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že podujatie  bolo prínosom pre každodennú prax a vzhľadom na rozsah problematiky prejavili záujem o organizovanie podobných stretnutí aj v budúcnosti.

Pridaj komentár