Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

SABYT, s.r.o., Sabinov
15. decembra 2015
Správcovia bytových domov rokovali v Trenčianskych Tepliciach
22. decembra 2015

Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

     Akciová spoločnosť SPOOL, a.s. Lučenec začiatkom decembra zorganizovala pre svojich zákazníkov – zástupcov  bytových domov  „Seminár o bývaní a správe bytových domov“.  Seminár sa konal pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Aleny Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.

Okrem zástupcov cca 50 bytových domov v správe SPOOL, a.s., sa seminára zúčastnili aj zástupcovia ďalších členských organizácií ZBHS – Bytherm Poltár, Mestská bytová správa Rimavská Sobota a Filbyt Fiľakovo.

Seminár otvorila riaditeľka SPOOL, a.s. a súčasne viceprezidentka ZBHS, Ing. Eva Vasilová. Účastníci seminára si so záujmom vypočuli následný príhovor primátorky mesta Lučenec PhDr. Pivkovej, v ktorom informovala o súčasnom stave a zámeroch mesta v oblasti rozvoja bývania.

Odborný program seminára bol venovaný aktuálnym témam:

  • Zabezpečenie ochrany osobných údajov v podmienkach správy bytových domov s dôrazom na ochranu osobných údajov pri kamerových systémoch v bytových  domoch
  • Základné zmeny v novele zákona o vlastníctve bytov a pripravovanej vyhláške MH SR  o rozpočítaní tepla
  • Význam hydraulického vyregulovania TÚV a doregulovania systému ÚK po významnej obnove bytových domov
  • Výhody diaľkového odpočtu dát z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a vodomerov
  • Význam a potreba poistenia bytových domov, uplatnenie poistných udalostí v rámci uzatvorenej poistky
  • Súčasný technický stav výťahov, bezpečnosť prevádzky a potreba ich modernizácie a rekonštrukcie – možnosti financovania z prostriedkov ŠFRB
  • Význam montáže KOST a jej vplyv na znižovanie nákladov na teplo
  • Postup pri stavebných úpravách v bytových domoch, bytoch a nebytových priestoroch, povinnosti vlastníka pri rekonštrukciách.

       Organizovanie odborných seminárov spoločnosťou SPOOL, a.s. Lučenec sa už pomaly stáva tradíciou, ktorá odštartovala v roku 2012 „Seminárom o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov“.  Kladné ohlasy účastníkov seminára – zástupcov vlastníkov bytov a širokej verejnosti boli podnetom na prípravu podobného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2014, a bol venovaný problematijke zmien právnych predpisov a ich vplyvu na správu bytových domov. SPOOL, a.s. Lučenec bola v máji 2015 tiež spoluorganizátorom odborného seminára „Manuál kvalitnej obnovy bytových domov“.

Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s. Lučenec:Informovanosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov považujeme za základný pilier kvalitného výkonu  správy bytových domov. Našim cieľom je poskytnúť vlastníkom prehľad o  legislatíve súvisiacej so správou a prevádzkou bytových domov, o možnostiach ich údržby a obnovy vrátane informácií o možnostiach financovania väčších investičných akcií. Spoločné stretnutia so zástupcami vlastníkov bytov sú tiež dobrou príležitosťou na rozvoj vzájomnej komunikácie a konštruktívneho dialógu. To sú hlavné dôvody, pre ktoré chceme v organizovaní podobných odborných podujatí pokračovať aj v budúcnosti.“   

Pridaj komentár