Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci
17. decembra 2015
Na zvýhodnenú kúpu štátnych a obecných bytov zostáva rok
2. januára 2016

Správcovia bytových domov rokovali v Trenčianskych Tepliciach

Správca bytových domov č. 6/2015

 

Zástupcovia členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa v dňoch 26. a 27. novembra 2015 stretli v Trenčianskych Tepliciach na valnom zhromaždení s následným odborným školením. O histórii, poslaní a cieľoch ZBHS sme sa porozprávali s pánom Ing. Pavlom Bielikom, prezidentom ZBHS na Slovensku.

Ako hodnotíte 25 rokov pôsobenia ZBHS na Slovensku?

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku v tomto roku oslávilo už 25. výročie svojho pôsobenia. Za toto obdobie sa ZBHS vyprofilovalo ako združenie odborne zdatných a fundovaných správcov bytových domov a nebytových priestorov, pričom niektorí z nich sú súčasne aj výrobcami tepla, prípadne poskytujú iné služby pre vlastníkov nehnuteľností. Doterajšia činnosť združenia bola a je prednostne zameraná na odbornosť, školiace a vzdelávacie aktivity vo vzťahu k členským organizáciam, a na zlepšovanie podmienok ich činnosti vrátane skvalitňovania podmienok správy bytových domov pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Túto úlohu plnilo a naďalej plní ZBHS formou aktívneho vstupovania do legislatívneho procesu, predkladaním odborne fundovaných pripomienok a návrhov na zmenu významného množstva legislatívnych predpisov, ktoré súvisia so správou nehnuteľností a s výrobou a dodávkou tepla. O rozvoj združenia a dosiahnuté výsledky sa významnou mierou zaslúžil Ing. Štefan Tóth, ktorý vykonával funkciu prezidenta ZBHS od roku 1999 až  do roku 2015. Za jeho dlhoročnú prácu  by som sa mu rád aj touto cestou poďakoval.

V novembri malo ZBHS valné zhromaždenie. Čím sa zapodievalo?

V úvode  valného zhromaždenia som predložil zúčastneným zástupcom členských organizácií správu o činnosti  združenia v období od posledného valného zhromaždenia vrátane informácie o aktivitách správnej rady, najmä v oblasti pripomienkovania legislatívnych návrhov, osobných rokovaní na príslušných ministerstvách a tiež o riešení podnetov členských organizácií.

Správna rada ZBHS v poslednom období zaznamenáva zvýšené množstvo podnetov, ktoré sa týkajú komplikovaného a zdĺhavého procesu vymáhania pohľadávok od neplatičov. Nadštandardná ochrana neplatičov po zmenách Občianskeho zákonníka, exekučného zákona, zákona o dobrovoľných dražbách, zákona o konkurze a ďalších legislatívnych noriem znevýhodňuje tých vlastníkov bytov, ktorí si svoje povinnosti riadne a načas plnia. ZBHS bude preto v nasledujúcom období venovať zvýšené úsilie riešeniu problematiky vymáhania nedoplatkov a ochrany zodpovedných vlastníkov bytov, ktorých je väčšina.

Valné zhromaždenie sa ďalej zaoberalo vnútornými záležitosťami združenia. Predmetom rokovania  bol rozpočet na budúci rok, zmena stanov, kolektívna zmluva na roky 2016 – 2017. Musím zhodnotiť, že vysoká účasť zástupcov členských organizácií ZBHS a konštruktívne rokovanie valného zhromaždenia potvrdili záujem členov o vnútorné dianie v združení, získavanie nových poznatkov a vzájomnú výmenu skúseností. O tom, že členstvo v združení je pre správcovské organizácie prínosom, svedčí aj rozširovanie členskej základne o nových členov. Následné odborné školenie bolo zamerané na problematiku energetickej efektívnosti v podmienkach bytových domov, novú legislatívnu úpravu pravidiel pre rozpočítanie tepla a tiež na zmeny pri financovaní obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB v roku 2016.

Aká je v súčasnosti členská základňa ZBHS?

ZBHS v súčasnosti združuje 75 členských organizácií, ktoré spolu vykonávajú správu viac než 140 tis. bytov prakticky na území celého Slovenska. V našich radoch máme členov, ktorí vykonávajú správu bytového fondu viac než 30 rokov, ale aj správcovské organizácie, ktoré postupne vznikali po prevode bytov do osobného vlastníctva. Ako špecifikum väčšiny našej členskej základne môžem uviesť bohaté praktické skúsenosti so správou, prevádzkou a údržbou nájomných bytov, či už bývalých štátnych, mestských, ale aj tých, ktoré boli v poslednom období postavené z prostriedkov ŠFRB.

Na sklonku roka je čas na bilancovanie. Ktorým témam venovalo ZBHS v roku 2015 najväčšiu pozornosť?

Rok 2015 bol pre ZBHS po odbornej stránke predovšetkým obdobím množstva diskusií, predkladania návrhov a pripomienok k návrhu zákona o správcoch bytových domov, ktorý je už v súčasnosti schválený a nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka. Keďže po novom budú správcovia musieť preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon správy bytových domov, združenie aj v tomto roku vytvorilo pre svojich členov podmienky na absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu. Môžem konštatovať, že v súčasnosti už 90 % našich členov má odborného zástupcu s certifikátom o absolvovaní odborného vzdelávania. V tomto roku sa nám podarilo rozšíriť exkluzívnu rámcovú poistnú zmluvu pre poistenie bytových domov aj na byty – konkrétne ide o poistenie zodpovednosti z prevádzky domácností, čo je malá revolúcia v poistení bytových domov. Vlastníci bytov v správe našich členských organizácií tak majú možnosť po odsúhlasení na domovej schôdzi získať rozšírené poistné krytie za veľmi výhodných finančných podmienok, aké by z pozície jedného bytového domu nedokázali vyrokovať.

Pre skvalitnenie a zefektívnenie činnosti združenia sme v tomto roku pristúpili k zmene organizácie činnosti sekretariátu a obsadeniu funkcie výkonného riaditeľa združenia, s čím súvisí aj zmena sídla ZBHS. Cieľom je lepšia dostupnosť pre všetkých našich členov a zabezpečovanie bežnej činnosti združenia z jedného centra. Od mája tohto roku združenie sídli v Banskej Bystrici. Podarilo sa nám tiež spustiť prevádzku novej web stránky ZBHS, prostredníctvom ktorej môžeme pružne a vo väčšom rozsahu poskytovať našim členom aktuálne informácie, stanoviská a iné dokumenty. Nová stránka v chránenej zóne umožňuje našim členom operatívnu komunikáciu k aktuálnym problémom, ako aj vzájomnú výmenu skúseností.

Na ktoré oblasti sa ZBHS bude zameriavať v najbližšom období?

Činnosť združenia rovnako ako výkon správy bytových domov nemožno ohraničiť kalendárnym rokom. ZBHS do budúcna bude pokračovať v organizovaní odborných podujatí, aktívnom zapájaní sa do legislatívneho procesu a neustálom skvalitňovaní podmienok pre našich členov, ale aj samotných vlastníkov bytov. Za najväčší problém v súčasnosti ZBHS považuje nedokonalú, nejednoznačnú a neprehľadnú legislatívu súvisiacu so správou. Opakovane novelizovaný zákon o vlastníctve bytov, ktorý už nezodpovedá potrebám praxe, problematika záložného práva k bytom a nebytovým priestorom, zlepšenie podmienok pre vymáhanie pohľadávok za byty – to je len časť problémov, ktoré komplikujú výkon správy bytových domov a na riešenie ktorých sa chceme zamerať. Bude to zdĺhavý a náročný proces, podmienený úzkou spoluprácou príslušných ministerstiev s odbornou verejnosťou. ZBHS je pripravené prispieť už v procese prípravy nevyhnutných legislatívnych zmien konštruktívnymi návrhmi, pripomienkami a odbornými poznatkami, ktoré sú podložené dlhoročnými praktickými skúsenosťami našich členov so správou nehnuteľností.

Aké sú Vaše želania na záver?

Na záver dovoľte, aby som sa aj touto cestou poďakoval našim členom za aktívny prístup k riešeniu problematiky správy bytového fondu v uplynulom období a zaželal nielen im, ale aj všetkým Vašim čitateľom pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do roku 2016.

Za rozhovor ďakuje: E. Kurimský

Pridaj komentár