Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS

VIAM dražobná spoločnosť s.r.o., Košice
28. novembra 2015
Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
9. decembra 2015

Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS

Zástupcovia členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa v dňoch 26. a 27. novembra 2015 stretli v Trenčianskych Tepliciach na valnom zhromaždení s následným odborným školením.

Prezident ZBHS Ing. Pavol Bielik v úvode valného zhromaždenia zhodnotil činnosť združenia v období od posledného valného zhromaždenia. Vo svojom príhovore informoval o aktivitách správnej rady, najmä v oblasti pripomienkovania legislatívnych návrhov, osobných rokovaní  na príslušných ministerstvách a tiež o riešení podnetov členských organizácií.  Konštatoval, že správna rada ZBHS v poslednom období zaznamenáva zvýšené množstvo podnetov, ktoré sa týkajú komplikovaného a zdĺhavého procesu vymáhania pohľadávok od neplatičov. Nadštandardná ochrana neplatičov po zmenách Občianskeho zákonníka, exekučného zákona, zákona o dobrovoľných dražbách, zákona o konkurze a ďalších legislatívnych noriem znevýhodňuje tých vlastníkov bytov, ktorí si svoje povinnosti riadne a načas plnia. ZBHS bude preto v nasledujúcom období venovať zvýšené úsilie riešeniu problematiky vymáhania nedoplatkov a ochrany zodpovedných vlastníkov bytov, ktorých je väčšina.

Valné zhromaždenie ZBHS ďalej prerokovalo a schválilo:

  • rozpočet ZBHS na rok 2016
  • dodatok č. 2 k stanovám združenia
  • zásady pre poskytovanie príspevku ZBHS účastníkom akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“
  • kolektívnu zmluvu na roky 2016-2017
  • v doplňujúcich voľbách zvolilo JUDr. Zoltána Koósa za člena kontrolnej a revíznej komisie.

Následné odborné školenie bolo zamerané na problematiku energetickej efektívnosti v podmienkach bytových domov, novú legislatívnu úpravu pravidiel pre rozpočítanie tepla a tiež na zmeny pri financovaní obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB  v roku 2016.

Pridaj komentár