Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS

VIAM dražobná spoločnosť s.r.o., Košice
28. novembra 2015
Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
9. decembra 2015
VIAM dražobná spoločnosť s.r.o., Košice
28. novembra 2015
Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
9. decembra 2015

Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS

Zástupcovia členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa v dňoch 26. a 27. novembra 2015 stretli v Trenčianskych Tepliciach na valnom zhromaždení s následným odborným školením.

Prezident ZBHS Ing. Pavol Bielik v úvode valného zhromaždenia zhodnotil činnosť združenia v období od posledného valného zhromaždenia. Vo svojom príhovore informoval o aktivitách správnej rady, najmä v oblasti pripomienkovania legislatívnych návrhov, osobných rokovaní  na príslušných ministerstvách a tiež o riešení podnetov členských organizácií.  Konštatoval, že správna rada ZBHS v poslednom období zaznamenáva zvýšené množstvo podnetov, ktoré sa týkajú komplikovaného a zdĺhavého procesu vymáhania pohľadávok od neplatičov. Nadštandardná ochrana neplatičov po zmenách Občianskeho zákonníka, exekučného zákona, zákona o dobrovoľných dražbách, zákona o konkurze a ďalších legislatívnych noriem znevýhodňuje tých vlastníkov bytov, ktorí si svoje povinnosti riadne a načas plnia. ZBHS bude preto v nasledujúcom období venovať zvýšené úsilie riešeniu problematiky vymáhania nedoplatkov a ochrany zodpovedných vlastníkov bytov, ktorých je väčšina.

Valné zhromaždenie ZBHS ďalej prerokovalo a schválilo:

  • rozpočet ZBHS na rok 2016
  • dodatok č. 2 k stanovám združenia
  • zásady pre poskytovanie príspevku ZBHS účastníkom akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“
  • kolektívnu zmluvu na roky 2016-2017
  • v doplňujúcich voľbách zvolilo JUDr. Zoltána Koósa za člena kontrolnej a revíznej komisie.

Následné odborné školenie bolo zamerané na problematiku energetickej efektívnosti v podmienkach bytových domov, novú legislatívnu úpravu pravidiel pre rozpočítanie tepla a tiež na zmeny pri financovaní obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB  v roku 2016.

Pridaj komentár