Nezabudnite: Vlastníci bytov sú povinní odhŕňať sneh
28. novembra 2015
Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS
3. decembra 2015
Nezabudnite: Vlastníci bytov sú povinní odhŕňať sneh
28. novembra 2015
Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS
3. decembra 2015

VIAM dražobná spoločnosť s.r.o., Košice

VIAM dražobná spoločnosť s.r.o.,

Trieda SNP č. 39

040 11 Košice

www.viamdrazobnaspolocnost.eu

 

VIAM, zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 z. o dobrovoľných dražbách,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby formou:
 1. registra Dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR,
 2. obchodného vestníka,
 3. inzercie vo všetkých regionálnych denníkoch s pôsobnosťou pre všetky regióny v rámci Slovenskej republiky,  pozvaní formou e-mailovej komunikácie s možnými záujemcami o predmet dražby
 4. web stránky dražobníka viamdrazobnaspolocnost.eu a iných verejne prístupných tabulí a oznamov.
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
 • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
 • speňažovanie majetku formou vykonania dobrovoľnej dražby ( 92 ods.1, písm. b, zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii )
 • prevod vlastníctva majetku obce formou dobrovoľnej dražby
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • možnosť odkúpenia pohľadávok

Pre svojich klientov organizujeme dražby: hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku, podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky, pohľadávok a ostatných majetkových  práv.

 

Pridaj komentár