VIAM dražobná spoločnosť s.r.o., Košice

logo Viam 1

VIAM dražobná spoločnosť s.r.o.,

Trieda SNP č. 39

040 11 Košice

www.viamdrazobnaspolocnost.eu

 

VIAM, zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 z. o dobrovoľných dražbách,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby formou:
 1. registra Dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR,
 2. obchodného vestníka,
 3. inzercie vo všetkých regionálnych denníkoch s pôsobnosťou pre všetky regióny v rámci Slovenskej republiky,  pozvaní formou e-mailovej komunikácie s možnými záujemcami o predmet dražby
 4. web stránky dražobníka viamdrazobnaspolocnost.eu a iných verejne prístupných tabulí a oznamov.
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
 • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
 • speňažovanie majetku formou vykonania dobrovoľnej dražby ( 92 ods.1, písm. b, zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii )
 • prevod vlastníctva majetku obce formou dobrovoľnej dražby
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • možnosť odkúpenia pohľadávok

Pre svojich klientov organizujeme dražby: hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku, podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky, pohľadávok a ostatných majetkových  práv.

 

Pridaj komentár