Osobný bankrot a dlh za byt

Schválený zákon o správcoch je len prvým krokom
29. septembra 2015
Webová stránka ZBHS
9. októbra 2015

Osobný bankrot a dlh za byt

Problém, s ktorým sa stretli v jednej z našich členských organizácií, a stanovisko dražobnej spoločnosti VIAM.  Máte podobný problém?  Máte návod ako postupovať v takomto prípade?   Zapojte sa do diskusie. 

 

Pre ZBHS posielam podnet na spoločné odkonzultovanie  resp. informovanie správcov, že i takéto prípady sa pri správe bytových domov vyskytujú a radu, ako im predchádzať:

Náhodne nás správca konkurznej podstaty požiadal o potvrdenie veku stavby jedného nami spravovaného bytového domu, kde cez konkurz uspokojuje dlhy.

Jednalo sa o byt v  bytovom dome, kde sú iba vlastníci – hneď nám vŕtalo v hlave, čo majú spoločné vlastníci s konkurzom a dražbou – takže sme zdržiavali zaslanie potvrdenia o veku stavby – ozval sa nám správca, dal presnejšie informácie, že sa jedná o vlastníka a on mu v rámci konkurzu cez dobrovoľnú dražbu ide speňažovať jeho majetok – t.j. ide odpredať jeho byt v BSM. Aj u nás mal daný vlastník dlh cez 2000 eur a práve v mesiaci september 2015 si vlastníci na schôdzi odsúhlasili na vymoženie pohľadávky voči nemu dobrovoľnú dražbu – avšak konať už nemôžeme, lebo jeho byt je súčasťou konkurznej podstaty.

Keď sme hlbšie skúmali a hľadali cez google niečo bližšie k tomuto konkurzu – našli sme stránku FINSTAT, ktorá oznamuje rôzne udalosti ku konkurzom. Tu sme prácne tento konkurz našli – bol označený ako malý konkurz a po naštudovaní zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii sme našli § 106, ktorý hovorí o malých konkurzoch  (v podtexte osobný bankrot fyzických osôb – nepodnikateľov). Dátum na prihlásenie zabezpečenej pohľadávky je 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Samozrejme, že termín sme nestihli – teraz chystám prihlášku zabezpečenej pohľadávky do konkurzu – potrebujem všetko vydokladovať, aby správca aspoň pomerne oddelene plnil zo zapísaného  záložného práva. V našom prípade sa jedná o spoluobčana – róma, ktorý pozná slovenské právo a v rámci osobného bankrotu v zastúpení právnikom sa zbavuje všetkých svojich dlhov (čo som našla zverejnené prihlásené pohľadávky v konkurze, tak ich je cez 20 tis. Euro + úver od Slovenskej sporiteľne).

Ak môžeme poprosiť, ak máme v rámci ZBHS nejakého šikovného právnika, aby sa na takéto možnosti vymáhania dlhov pozrel – a nech poradí, či nie je možné, aby sme my ako veriteľ zastupujúci vlastníkov bytov po odsúhlasení plnej moci v mene vlastníkov podával návrhy na malé konkurzy pri vyšších dlhoch – napr. nad 1000 € pokým nedosiahnu čiastku 2000 eur (podmienka pre vymáhanie cez dobrovoľnú dražbu).

 

VIAM dražobná spoločnosť :

V danom prípade ide o speňažovanie majetku fyzickej osoby   – nepodnikateľa, teda došlo k situácii podľa § 106 ods.1 z. č. 7/2005 Z.z.  teda osoby ktorá za svoje dlhy zodpovedá celým svojím majetkom. Tu je súd povinný vyhlásiť malý konkurz. V prípade že dlžník úpadca v prípade podania návrhu na vyhlásenie konkurzu požiada aj o oddlženie rozhodne o ňom súd za podmienok stanovených v § 166 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii, dôležitým je preukázanie jeho poctivého zámeru.
Tento postup je behom na dlhú trať a pri nízkych pohľadávkach je nerentabilný.
Jedná sa o zložitú a pre veriteľa namáhavú činnosť, lebo  aj keď navrhovateľ konkurzu je oslobodený od súdneho poplatku, je  z jeho strany nutné splniť zákonné podmienky či už zo strany veriteľov  resp. dlžníka. Je nutné sledovať úkony správcu konkurznej podstaty a konkurzného súdu  v rámci konkurzu v obchodnom vestníku  resp. si platiť platenú službu sledovania dlžníka v príslušných informačných systémoch ministerstva spravodlivosti (napr. Finstat a pod.) takisto je nutné striktné vyplnenie tlačív prihlásenia pohľadávok, ktoré môže správca ako aj  iní veritelia popierať .  Ukončenie konkurzu sa môže predlžovať odporovacími žalobami správcu konkurznej podstaty voči úkonom úpadcu  A keď nakoniec dôjde k  úkonom v rámci ktorých dôjde k speňaženiu majetku hoc aj dražbou, tak tento úkon aj tak  podlieha schváleniu súdu, čo tiež spôsobuje ďalšie časové predlženie a aj tak súčasne musí dôjsť k splneniu podmienok podľa zákona o dobrovoľných dražbách  č.527/2002 Z.z.  viď § 92 ods.6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Pri priamej realizácii dobrovoľnou dražbou všetky tieto časové predlženia a neflexibilné povinnosti účastníkov konania odpadajú !

Vzhľadom k uvedenému je dobrovoľná dražba a jej výkon prostredníctvom výkonu záložného práva podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka s poukázaním na § 15 z.č. 182/1993 Z.z. v znení nesk. predpisov o vlastníctve bytov a nebytových predpisov jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov uspokojenia pohľadávok záložných veriteľov!

Naša spoločnosť sa úzko špecializuje na vysporiadanie pohľadávok veriteľov či už zabezpečených prostredníctvom záložného práva, formou vykonania dobrovoľnej dražby resp. aj nezabezpečených ( napr. nájomné a pod. ) záložným právom, kde daný postup je zo strany našej spoločnosti vysoko adresne orientovaný na konkrétny prípad. Z uvedeného dôvodu je nutné každý prípad konzultovať a nájsť jeho najefektívnejšie riešenie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek  spoločne nájdeme cestu.

S úctou Mgr. Beli – konateľ spoločnosti

 

1 Comment

  1. sekretariat@msbs.sk píše:

    Chcela by som doplniť poskytnuté informácie o vyššie uvedenom osobnom bankrote – prihlášku do konkurzu ako zabezpečenú sme podali na Okresný súd i správcovi konkurznej podstaty 3.10.2015 po zákonom stanovenej lehote 45 dní – správca KP prihlášku zapísal do zoznamu pohľadávok pod číslom 7 ako nezabezpečenú (po telefonickom kontakte upresnil, že je nezabezpečená preto, lebo sme nestihli zákonnú lehotu 45 dní po vyhlásení konkurzu – tento bol vyhlásený 25.5.2015).

    Chceli by sme poprosiť výkonný výbor ZBHS, aby sa pokúsil nejakým spôsobom námietkovať Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Zákon o dobrovoľných dražbách (správca KP odpredáva byt cez dobrovoľnú dražbu), aby sa v prípadoch osobných bankrotov našich vlastníkov nestratilo prednostné záložné právo spoluvlastníkov bytových domov k ich bytom – v tomto prípade sme prednostné záložné právo stratili.

Pridaj komentár