Povinnosť merania tepla v budovách s plochou nad 500 m2

Dostupné nájomné byty by mali patriť k prioritám novej vlády
22. februára 2016
Diskusia k účtovaniu DPH od 1.1.2016
26. februára 2016

Povinnosť merania tepla v budovách s plochou nad 500 m2

Po veľkých budovách prichádzajú na rad aj tie menšie. Podľa zákona o tepelnej energetike koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie konečnému spotrebiteľovi pri centrálnom zásobovaní teplom, ale aj   právnická alebo fyzická osoba, ktorá rozpočítava konečným spotrebiteľom  množstvo tepla vyrobeného v centrálnom zdroji tepla v budove, sú povinní v lehote najneskôr do 31. decembra 2016:

zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy

–  obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,

– obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla, ak obstaranie, zapojenie,    udržiavanie a overovanie určených meradiel podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne,

– alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa prvého bodu alebo pomerových rozdeľovačov tepla podľa druhého bodu nie je nákladovo efektívne.

Ďalej sú povinní:

– oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby,

– využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa,

– rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.

Tieto povinnosti nevznikajú, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 m2.

Aj pri rozpočítavaní množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi platia jasné pravidlá, a to bez ohľadu na to, či je teplo dodávané z centrálneho zdroja, alebo z domovej kotolne. Pri domových kotolniach majú spoločenstvá vlastníkov bytov povinnosť zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v lehote najneskôr do 31. decembra 2016.

Pridaj komentár